Sukcesy uczniów 2014/2015

Kolejne szkolne i pozaszkolne
sukcesy naszych i uczniów.

Gratulujemy!

Rok szkolny 2014/2015

Suk­ce­sy szkol­ne

Uczeń Kon­kurs Miej­sce Przy­go­to­wu­ją­cy
Emi­lia Szwed
We­ro­ni­ka Soł­ty­sik
Do­ro­ta Te­śniarz
Maria Guzik
Maja Wi­lusz
Lena Wro­nie­wicz
Oskar Dacyl
Mar­ty­na Pół­chło­pek
Ka­je­tan Pasz­kow­ski
Kinga Bałon
Blan­ka Stel­mach
Filip Środa
Szkol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Zie­lo­no mi”
Na­gro­dy rów­no­rzęd­ne  p. A. Szwed 
Na­ta­lia Le­czek
Mag­da­le­na Adam­ska
Ni­ko­dem Żołna
Maria Kur­ne­ta
Jakub Jaź­wiec­ki
Julia Klaus
Wy­róż­nie­nia
Zu­zan­na Pru­gar Szkol­ny Mistrz Ję­zy­ka An­giel­skie­go I miej­sce p. I. Fo­rem­ny,
p. R. Gan­carz
Mi­le­na Kuck I miej­sce
Julia Bik I miej­sce
Alek­san­der Nie­po­kój I miej­sce
Julia Kranc I miej­sce
Ma­te­usz Gazda I miej­sce
Zu­zan­na Środa Szkol­ny Mistrz Przy­ro­dy I miej­sce p.. B. Szwed
Emi­lia Szwed I miej­sce
Do­mi­ni­ka Wy­szyń­ska I miej­sce
Kamil Ku­kul­ski Szkol­ny Mistrz Spor­tu I miej­sce p. M. Ma­cul­ski
Julia Kranc Szkol­ny Mistrz Hi­sto­rii I miej­sce p. H. Sowa
Eliza Ję­drze­jew­ska I miej­sce
Do­mi­ni­ka Wy­szyń­ska I miej­sce
Filip Kar­wat Szkol­ny Mistrz Or­to­gra­fii I miej­sce p. J. Ja­ju­ga,
p. R. Ra­chwał,
p. J. Te­śniarz
Julia Zaj­del I miej­sce
Mał­go­rza­ta Mróz I miej­sce
Filip Kar­wat Szkol­ny Mistrz Ma­te­ma­ty­ki I miej­sce p. G. Zaj­del,
p. J. Zaj­del
Ma­te­usz Gazda I miej­sce

 Fran­ci­szek Guzik

VII Szkol­ny Kon­kurs Tech­nicz­ny
„Bu­du­ję z kloc­ków Lego”
I miej­sce p. J. Jusz­czyk
or­ga­ni­za­tor kon­kur­su
Mar­cel Szwed
II miej­sce
Cil­lian Lynch II miej­sce
Oli­wia Ry­chlic­ka III miej­sce
Mi­rel­la Wę­klar III miej­sce
Kacpr Bron­ka Wy­róż­nie­nie
Mar­cel Owsia­nik Wy­róż­nie­nie
Alek­san­der Zie­miań­ski Wy­róż­nie­nie
Kamil Zając Wy­róż­nie­nie
Szy­mon Rymar Wy­róż­nie­nie
Mi­chał Sta­siow­ski I miej­sce
Mar­ty­na Zaj­del Wy­róż­nie­nie
Pa­tryk Ku­kul­ski Wy­róż­nie­nie
Oli­wia Ciuba Wy­róż­nie­nie
Julia Kranc VIII Kro­śnień­ski Kon­kurs Ma­te­ma­tycz­ny
etap szkol­ny
naj­lep­szy wynik w kl. 4 p. G. Zaj­del
p. J. Zaj­del
Filip Kar­wat naj­lep­szy wynik w kl. 4
Rafał Oszaj­ca naj­lep­szy wynik w kl. 5
Ma­te­usz Gazda naj­lep­szy wynik w kl. 6
Do­mi­nik Wa­li­szew­ski naj­lep­szy wynik w kl. 6
Ad­ria­na Le­wic­ka Szkol­ny Kon­kurs Ku­li­nar­ny
„Jem zdro­wo i ko­lo­ro­wo”
 I miej­sce
kat. prze­ką­ski
 p. B. Szwed
or­ga­ni­za­tor
       
 We­ro­ni­ka Le­śniak I miej­sce
kat. prze­ką­ski
 Kon­stan­cja Okar­mus II miej­sce
kat. prze­ką­ski
 Emi­lia Try­bus III miej­sce 
kat. prze­ką­ski
 Mał­go­rza­ta Mróz Wy­róż­nie­nie
kat. prze­ką­ski
 Ju­li­ta Pło­now­ska  Wy­róż­nie­nie
kat. prze­ką­ski
 Kaja Woj­to­wicz  I miej­sce
kat. deser
 Oli­wia Ciuba  II miej­sce
kat. deser
Grze­gorz Mie­lech Wy­róż­nie­nie
kat. deser
Wik­to­ria Sta­roń

Szkol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Ozdo­ba wiel­ka­noc­na”
klasy I-III

I miej­sce or­ga­ni­za­tor kon­kur­su
p. A. Szwed
To­biasz Hebda
Szy­mon Pesz­ke
Oli­wia Urba­nek
Wik­to­ria Gonet II miej­sce
Zu­zan­na Pru­gar
Szy­mon Grą­dal­ski
Kamil Sie­niaw­ski
Ga­brie­la Ćwią­ka­ła III miej­sce
Julia Ja­gie­ło
Julia Klaus
Na­ta­lia Le­czek Szkol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Ozdo­ba wiel­ka­noc­na”
klasy I-III
I miej­sce
Julia Kranc
Emi­lia Szwed
Oli­wia Ciuba II miej­sce
Na­ta­lia Szwej­ka
Ma­ciej Przy­by­ła
Mag­da­le­na Słaby III miej­sce
Ka­ro­li­na Kilar
Do­mi­ni­ka Wy­szyń­ska
Anna Drozd
Ju­li­ta Pło­now­ska
Zu­zan­na Münzber­ger-Gąbka Szkol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Ilu­stra­cja do ulu­bio­ne­go wier­sza A. Frą­czek”
I miej­sce p. D. Ba­ra­basz
p. A. Kra­mar­czyk
p. M. Naj­bar
p. M. Pie­trasz
Emma Fre­lek II miej­sce
Zu­zan­na Ko­siek
Lena Maraj
Julia Wanik
Maja Tu­row­ska III miej­sce
Filip Środa Wy­róż­nie­nie
Mag­da­le­na Adam­ska
Kinga Bałon
Lena Urba­nek
Alek­san­dra Ło­pu­szań­ska
Filip Sob­czak
Zu­zan­na Münzber­ger-Gąbka Szkol­ny Kon­kurs Re­cy­ta­tor­ski
Wiersz A. Frą­czek
I miej­sce
Rok­sa­na Ży­chow­ska
Lena Maraj II miej­sce
We­ro­ni­ka Zaj­del
Kac­per Bron­ka III miej­sce
Mo­ni­ka Wi­niar­ska
Zu­zan­na Pru­gar Wy­róż­nie­nie
Mi­le­na Kuck
Alek­san­dra Guzik
Jakub Jaź­wiec­ki
Maja Try­bus
Zofia Ja­nic­ka
Kinga Gazda
Do­mi­ni­ka Guzik
Alek­san­dra Ło­pu­szań­ska
Mag­da­le­na Adam­ska
Klasa IIa, IIc, IIIa, IIIb, IVa, Va, Vb, VIa Szkol­ny Kon­kurs Pla­stycz­na
na Szop­kę Bo­żo­na­ro­dze­nio­wą
Dy­plom na­gro­da Wy­cho­waw­cy klas
Klasa Ia, Ib, Ic, IIb, IVb, VIb Dy­plom uzna­nia
Mał­go­rza­ta Mróz Szkol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Smak chle­ba”
Na­gro­da p. A. Szwed
Anna Drozd
Do­mi­ni­ka Wy­szyń­ska
Ana­sta­zja Że­brac­ka
We­ro­ni­ka Zaj­del
Kinga Bałon
Kinga Gazda
Alek­san­dra Guzik
Zofia Ja­nic­ka
Ma­te­usz Gazda Ku­ra­to­ryj­ny Kon­kurs z Ma­te­ma­ty­ki
etap szkol­ny
Lau­re­at p. G. Zaj­del
Mak­sy­mi­lian Gra­do­wicz Lau­re­at
Mał­go­rza­ta Mróz Ku­ra­to­ryj­ny Kon­kurs z Ję­zy­ka An­giel­skie­go
etap szkol­ny
Lau­re­at­ka p. I. Fo­rem­ny
Ma­te­usz Gazda Lau­re­at
Zu­zan­na Szuba Szkol­ny Kon­kurs Przy­rod­ni­czy dla klas VI
„Model ukła­du sło­necz­ne­go”
I miej­sce p. B. Szwed
We­ro­ni­ka Guzik II miej­sce
Mi­chał Adam­ski III miej­sce
Mag­da­le­na Słaby Wy­róż­nie­nie
Jo­an­na Zając
Julia Ra­chwał
Ka­ro­li­na Kilar
Mak­sy­mi­lian Sta­nosz
Ju­li­ta Pło­now­ska
 Łu­kasz Raus

 II Szkol­ny Kon­kurs Fo­to­gra­ficz­ny
„Wspo­mnie­nia z wa­ka­cji”

I miej­sce  or­ga­ni­za­tor
p. J. Jusz­czyk
Oli­wia Ciuba II miej­sce
Emi­lia Szwed III miej­sce
Julia Zaj­del Wy­róż­nie­nie