Sukcesy uczniów 2015/2016

Kolejne szkolne i pozaszkolne
sukcesy naszych i uczniów.

Gratulujemy!

Rok szkolny 2015/2016

Suk­ce­sy szkol­ne

Uczeń Kon­kurs  Miej­sce  Przy­go­to­wu­ją­cy,
Or­ga­ni­za­tor
 Bar­tosz Słyś Mistrz Ję­zy­ka an­giel­skie­go klas II p. I. Fo­rem­ny
p. R. Gan­carz
Mi­le­na Kuck  klas III
Alek­san­der Nie­po­kój  klas IV
Do­mi­ni­ka Wał­czyk  klas V
Anna Te­ne­ta  klas VI
An­to­ni Ko­zu­bal Mistrz Spor­tu klas V p. M. Ma­cul­ski
Emi­lia Szwed Klas VI
 Kon­stan­cja Okar­mus Mistrz Przy­ro­dy klas IV p. B. Szwed
Pau­li­na Ko­złow­ska  klas V
Emi­lia Szwed  klas VI
Alek­san­der Nie­po­kój  Mistrz Hi­sto­rii klas IV p. H. Sowa
Na­ta­lia Le­czek  klas V
Oli­wia Szcze­pan  klas VI
Alek­san­der Nie­po­kój  Mistrz Or­to­gra­fii klas IV p. J. Ja­ju­ga
p. R. Ra­chwał
p. J. Te­śniarz
Filip Kar­wat  klas V
Ka­mi­la Kępa  klas VI
 Da­niel Kmieć Mistrz Ma­te­ma­ty­ki klas V p. G. Zaj­del
p. J. Zaj­del
Ka­ta­rzy­na Feruś  klas VI
Emi­lia Szwed,
We­ro­ni­ka Soł­ty­sik,
Do­ro­ta Te­śniarz,
Maria Guzik,
Maja Wi­lusz,
Lena Wro­nie­wicz,
Oskar Dacyl,
Mar­ty­na Pół­chło­pek,
Ka­je­tan Pasz­kow­ski,
Kinga Bałon,
Blan­ka Stel­mach,
Filip Środa
Szkol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Zie­lo­no mi…”
Na­gro­dy rów­no­rzęd­ne  p. A. Szwed,
naucz. eduk. wcze­snosz­kol­nej 
Na­ta­lia Le­czek,
Mag­da­le­na Adam­ska,
Ni­ko­dem Żołna,
Maria Kur­ne­ta,
Jakub Jaź­wiec­ki,
Julia Klaus
Wy­róż­nie­nia
Anna Li­twin IV Szkol­ny Kon­kurs Ku­li­nar­ny
„Jem zdro­wo i ko­lo­ro­wo”
I miej­sce
kat. prze­ką­ski
p. B. Szwed
Kon­stan­cja Okar­mus II miej­sce
kat. prze­ką­ski
We­ro­ni­ka Le­śniak III miej­sce
kat. prze­ką­ski
Mar­ty­na Wę­grzyn Wy­róż­nie­nie
kat. prze­ką­ski
Julia Bik I miej­sce
kat. de­se­ry
Ka­ro­li­na Woj­toń II miej­sce
kat. de­se­ry
Mar­ty­na Zaj­del III miej­sce
kat. de­se­ry
We­ro­ni­ka Krupa Wy­róż­nie­nie
kat. de­se­ry
Jakub Mi­kul­ski VIII Szkol­ny Kon­kurs Tech­nicz­ny
„Bu­du­ję z kloc­ków Lego”
I miej­sce
kat. klas I-III
p. J. Jusz­czyk
Jo­achim Pelc II miej­sce
kat. klas I-III
Cil­lian Lynch III miej­sce
kat. klas I-III
Fran­ci­szek Łu­ka­sze­wicz Wy­róż­nie­nie
kat. klas I-III
Karol Gar­ba­cik Wy­róż­nie­nie
kat. klas I-III
Ni­ko­dem Żołna Wy­róż­nie­nie
kat. klas I-III
Oli­wier Wa­cław­ski Wy­róż­nie­nie
kat. klas I-III
Mi­chał Zio­bro Wy­róż­nie­nie
kat. klas I-III
Mi­chał Sta­siow­ski I miej­sce
kat. klas IV-VI
Dawid Szuba II miej­sce
kat. klas IV-VI
Ga­briel Cze­kaj III miej­sce
kat. klas IV-VI
Szy­mon Pa­czo­sa

Szkol­ny Kon­kurs Re­cy­ta­tor­ski
wier­szy Do­ro­ty Gel­l­ner

                       
 I miej­sce
w ka­te­go­rii klas I
p. wych.
klas I-III
Mar­ty­na Bro­cła­wik
Mi­chał Ha­brat II miej­sce
w ka­te­go­rii klas I 
Mar­ty­na Liput
Zu­zan­na Mika III miej­sce
w ka­te­go­rii klas I 
Hanna Kuź­nar
Maja Baj­car Wy­róż­nie­nie
w ka­te­go­rii klas I
Ka­ta­rzy­na Hacz
Kon­rad Ko­lan­ko
Olga Ha­brat
Se­ba­stian Pikul  I miej­sce
w ka­te­go­rii klas II
Oskar Dacyl
Szy­mon Grą­dal­ski II miej­sce
w ka­te­go­rii klas II
Hanna Sowa
Szy­mon Rymar III miej­sce
w ka­te­go­rii klas II
Bar­tosz Słyś
Kamil Sie­niaw­ski  Wy­róż­nie­nie
w ka­te­go­rii klas II  
Karol Pło­now­ski
Ja­go­da Woj­to­wicz
Lena Maraj I miej­sce
w ka­te­go­rii klas III 
Maja Tu­row­ska II miej­sce
w ka­te­go­rii klas II
Zu­zan­na Pru­gar
We­ro­ni­ka Zaj­del III miej­sce
w ka­te­go­rii klas III
Zu­zan­na Münzber­ger-Gąbka Wy­róż­nie­nie
w ka­te­go­rii klas III   
Rok­sa­na Ży­chow­ska
Mo­ni­ka Wi­niar­ska
Ka­ri­na Bry­nec­ka  Szkol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Ilu­stra­cja do wier­szy Do­ro­ty Gel­l­ner”
 I miej­sce
w ka­te­go­rii klas I
Anna Przy­by­ła   II miej­sce
w ka­te­go­rii klas I 
Maja Baj­car 
Anna For­nal    III miej­sce
w ka­te­go­rii klas I
Mar­ty­na Bro­cła­wik 
Ka­ta­rzy­na Hacz  Wy­róż­nie­nie
w ka­te­go­rii klas I    
Ni­ko­la Szczu­rek 
Mi­ko­łaj Bo­ra­tyn 
Laura Zio­bro 
Kamil Sie­niaw­ski   I miej­sce
w ka­te­go­rii klas II
Bar­tosz Słyś   II miej­sce
w ka­te­go­rii klas II
Mar­ty­na Kubit 
Julia Klaus 
Ma­te­usz Ole­siń­ski  III miej­sce
w ka­te­go­rii klas II
Szy­mon Rymar 
Ja­go­da Wój­to­wicz 
Ka­je­tan Hebda  Wy­róż­nie­nie
w ka­te­go­rii klas II 
An­ge­li­na Nowak 
Ada Ka­mal­ska 
Maria Kur­ne­ta  I miej­sce
w ka­te­go­rii klas III
Zu­zan­na Münzber­ger-Gąbka 
Kinga Bałon  II miej­sce
w ka­te­go­rii klas III
Jo­an­na Gazda 
Do­mi­nik Menet  III miej­sce
w ka­te­go­rii klas III
We­ro­ni­ka Zaj­del 
Anna Pa­bian Wy­róż­nie­nie
w ka­te­go­rii klas III
Rok­sa­na Ży­chow­ska 
Zofia Ja­nic­ka 
Ju­lia­Płosz­czy­ca III Szkol­ny Kon­kurs Fo­to­gra­ficz­ny
„Zima, zima, zima…”
I miej­sce p. J. Jusz­czyk
Adam Płosz­czy­ca II miej­sce
Ka­ro­li­na Woj­toń III miej­sce
Pau­li­na Ko­złow­ska Wy­róż­nie­nie
 Oli­wia Jó­rasz Szkol­ny Kon­kurs Przy­rod­ni­czy
„Ko­miks z par­kiem kra­jo­bra­zo­wym w tle”
 I miej­sce  p. B. Szwed
Mar­ty­na Zaj­del II miej­sce
Na­ta­lia Le­czek III miej­sce
Anna Te­ne­ta Szkol­ny Kon­kurs Przy­rod­ni­czy
„W świe­cie pta­ków”
I miej­sce
Julia Płosz­czy­ca I miej­sce
Emi­lia Szwed I miej­sce
Alek­san­dra Ło­pu­szań­ska II miej­sce

Suk­ce­sy po­zasz­kol­ne

Uczeń Kon­kurs  Miej­sce  Przy­go­to­wu­ją­cy
Do­ro­ta Te­śniarz XI Rajd Śla­da­mi Ojca Świę­te­go
Jana Pawła II
Po Ziemi kro­śnień­skiej
I miej­sce
kon­kurs pre­zy­rod­ni­czy
p. B. Szwed
Emi­lia Szwed II miej­sce
kon­kurs przy­rod­ni­czy
Julia Bik

II miej­sce
kon­kurs
o Janie Pawle II

Julia No­wo­siel­ska III miej­sce
kon­kurs 
o Janie Pawle II
Kon­stan­cja Okar­mus Kro­śnień­ski Kon­kurs Pio­sen­ki Dzie­cię­cej Na­gro­da spe­cjal­na za de­biut sce­nicz­ny p. J. Te­śniarz
Mi­chał Sta­siow­ski Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs SKO
„Z wie­dzą mi do twa­rzy”
I miej­sce
kat. klasy V
p. J. Ja­ju­ga
p. M. Ma­czu­ga
p. M. Naj­bar
Alek­san­der Nie­po­kój I miej­sce
kat. klasy IV
Alek­san­dra Zych Wy­róż­nie­nie
kat. klasy IV 
Blan­ka Stel­mach Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs SKO
„Zo­stań pro­jek­tan­tam bank­no­tu z przy­szło­ści”
Wy­róż­nie­nie
Mi­chał Sta­siow­ski

Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs
Ar­chi­tek­to­nicz­ny Dzień Dziec­ka 

Dru­ży­na SP 8

I miej­sce

I miej­sce
bu­do­wa­nie z kloc­ków
p. A. Szwed
Filip Ga­jew­ski I miej­sce
bu­do­wa­nie z kloc­ków
Emi­lia Szwed II miej­sce
Kro­śnień­ska bu­dow­la – ry­su­nek
Ana­sta­zja Że­brac­ka III miej­sce
Kro­śnień­ska bu­dow­la – ry­su­nek
Kaja Fo­rem­ny II miej­sce
Slo­gan o Kro­śnie
Julia No­wo­siel­ska II miej­sce
Slo­gan o Kro­śnie
Mar­ty­na Wę­grzyn I miej­sce
Ar­chi­ma­skot­ka
We­ro­ni­ka Ha­brat I miej­sce
Ar­chi­ma­skot­ka
Anna Li­twin I miej­sce
Pro­jekt domu dla owa­dów
Mar­ty­na Zaj­del I miej­sce
Pro­jekt domu dla owa­dów
Jakub Baran XXI Wo­je­wódz­ki Kon­kurs Pla­stycz­ny
“Raz na lu­do­wo”
Na­gro­da p. A. Szwed
Dag­ma­ra Orysz­czak Wy­róż­nie­nie
Sara Bą­czar Wy­róż­nie­nie
Sara Bą­czar Ju­bi­le­uszo­wy Kon­kurs Pla­stycz­ny
“Ro­dzi­na z wiel­kim ser­cem”
Wy­róż­nie­nie p. A. Szwed
Lena Maraj XI edy­cja Mię­dzysz­kol­ne­go Kon­kur­su Re­cy­ta­tor­skie­go
„Wier­szy Marii Ko­nop­nic­kiej”
I miej­sce p. D. Ba­ra­basz
Rok­sa­na Ży­chow­ska   II miej­sce
Do­ro­ta Te­śniarz Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Pla­stycz­ny
dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży
“Moja przy­go­da w mu­zeum”
Na­gro­da p. A. Szwed
Kaja Fo­rem­ny Wy­róż­nie­nie
Ad­ria­na Le­wic­ka Wy­róż­nie­nie
Anna Li­twin Po­wia­to­wy Kon­kurs Pla­stycz­ny pod ha­słem
“W tro­sce o nasze bez­pie­czeń­stwo”
Wy­róż­nie­nie
Julia Kranc Wy­róż­nie­nie
Dag­ma­ra Orysz­czak
Adam Ju­ra­szek
duet
Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Pio­sen­ki An­giel­skiej
„Let’s sing in En­glish”
I miej­sce p. R. Gan­carz
Zu­zan­na
Münzber­ger-Gąbka
III miej­sce p. I. Fo­rem­ny
Kac­per Bron­ka Kro­śnień­ska Mini Olim­pia­da Ma­te­ma­tycz­na III miej­sce p. M. Pie­trasz
Lena Maraj Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Re­cy­ta­tor­ski
„Wier­sze Marii Ko­nop­nic­kiej”
I miej­sce p. D. Ba­ra­basz
Rok­sa­na Ży­chow­ska II miej­sce
Jo­an­na Za­po­ra Ogól­no­pol­ski Kon­kurs In­ter­dy­scy­pli­nar­ny „Zuch” Lau­re­at­ka p. J. Ka­sprzyk
p. R. Mo­dze­lew­ska
Kac­per Bron­ka Lau­re­at p. M. Pie­trasz
Kac­per Bron­ka Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Lo­gicz­ne­go My­śle­nia Lau­re­at
Filip Środa Wy­róż­nie­nie
Filip Środa Kro­śnień­ska Mini Olim­pia­da Ma­te­ma­tycz­na Fi­na­li­ści
Filip Sob­czak
Kac­per Bron­ka
Jakub Jaź­wiec­ki
Jan Łojek
We­ro­ni­ka Zaj­del
Za­cha­ry Salej p. A. Kra­mar­czyk
Ni­ko­dem Żołna
Dag­ma­ra Orysz­czak Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Re­cy­ta­tor­ski
„Przy­ja­cie­le na całe życie – książ­ka”
Wy­róż­nie­nie p. J. Ja­ju­ga
Olga Orysz­czak Wy­róż­nie­nie
Kon­rad Zaj­del In­ter­dy­scy­pli­nar­ny Kon­kurs klas III
„Je­stem z Kro­sna”
III miej­sce
Kon­kurs wie­dzy o Kro­śnie
p. A. Kra­mar­czyk
Alek­san­der Nie­po­kój II Kro­śnień­skie Dyk­tan­do Pierw­sza dzie­siąt­ka p. J. Ja­ju­ga
We­ro­ni­ka Soł­ty­sik Kon­kurs V edy­cji Dnia Edu­ka­cji Ar­chi­tek­to­nicz­nej “Dom moich ma­rzeń” Wy­róż­nie­nie p. A. Szwed
Jakub Ku­ba­la Wy­róż­nie­nie
Rok­sa­na Ży­chow­ska Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Basia i inne”
Wy­róż­nie­nie p. D. Ba­ra­basz
Ka­ta­rzy­na Feruś
Do­ro­ta Te­śniarz
Ad­rian­na Le­wic­ka
Julia Ro­ma­now­ska
We­ro­ni­ka Ha­brat
Emi­lia Szwed
Zu­zan­na Środa
Ana­sta­zja Że­brac­ka
Mię­dzysz­kol­ne Za­wo­dy w Uni­ho­ke­ju I miej­sce p. M. Ma­cul­ski
An­to­ni Ko­zu­bal In­dy­wi­du­al­ne Biegi Prze­ła­jo­we II miej­sce
Ana­sta­zja Że­brac­ka
We­ro­ni­ka Ha­brat
Dru­ży­no­wy Tur­niej Te­ni­sa Sto­ło­we­go II miej­sce
Ma­te­usz Waśko
Da­niel Kmieć
I miej­sce
Emi­lia Szwed In­dy­wi­du­al­ne Mi­strzo­stwa lek­ko­atle­tycz­ne II miej­sce
w skoku w dal
Julia Bik Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Czy­tel­ni­czy
„Czy­tam, bo lubię – wio­sna”
II miej­sce p. J. Ja­ju­ga
Mag­da­le­na Adam­ska Wy­róż­nie­nie
Kamil Kluk Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Li­te­rac­ki
„Słowa jak kwia­ty, czyli opo­wia­da­nie o przy­jaź­ni”
Wy­róż­nie­nie
Marek Krzysz­ty­niak Wy­róż­nie­nie
Szy­mon Rymar Finał Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su
„Z po­praw­ną pol­sz­czy­zną
na co dzień”
  p. B. Nie­dzie­la
Mi­le­na Kuck   p. D. Ba­ra­basz
Zu­zan­na Pru­gar  
We­ro­ni­ka Zaj­del   p. M. Pie­trasz
Do­ro­ta Te­śniarz   p. R. Ra­chwał
Bar­tosz Słyś Sty­pen­dia­da wcze­snosz­kol­na
dla uczniów klas II-III
I miej­sce
kon. czy­tel­ni­czy
p. R. Mo­dze­lew­ska
Mag­da­le­na Ha­brat Wy­róż­nie­nie
kon. czy­tel­ni­czy
Szy­mon Rymar III miej­sce
kon. czy­tel­ni­czy
p. B. Nie­dzie­la
Iza­be­la Mie­lech Wy­róż­nie­nie
kon. czy­tel­ni­czy
Hanna Sowa Wy­róż­nie­nie
kon. czy­tel­ni­czy
An­to­ni Sta­chy­rak Wy­róż­nie­nie
kon. czy­tel­ni­czy
Zu­zan­na Pru­gar I miej­sce
kon. czy­tel­ni­czy
p. D. Ba­ra­basz
Zu­zan­na Münzber­ger-Gąbka I miej­sce
kon. czy­tel­ni­czy
p. M. Pie­trasz
Maja Tu­row­ska I miej­sce
kon. czy­tel­ni­czy
Kinga Gazda II miej­sce
kon. czy­tel­ni­czy
We­ro­ni­ka Tlał­ka III miej­sce
kon. czy­tel­ni­czy
p. D. Ba­ra­basz
An­to­ni­na Zaj­del Wy­róż­nie­nie
kon. czy­tel­ni­czy
Mi­le­na Kuck Wy­róż­nie­nie
kon. czy­tel­ni­czy
Fran­ci­szek Guzik Wy­róż­nie­nie
kon. czy­tel­ni­czy
Bar­tosz Słyś Wy­róż­nie­nie
kon. or­to­gra­ficz­ny
p. R. Mo­dze­lew­ska
 Za­cha­ry Salej  Wy­róż­nie­nie
kon. ma­te­ma­ty­czy
p. A. Kra­mar­czyk
 Filip Środa  Wy­róż­nie­nie
kon. ma­te­ma­ty­czy
 p. M. Pie­trasz
An­ge­li­ka Ćwik Wy­róż­nie­nie
kon. pla­stycz­ny
p. M. Fry­drych
 Mar­cel Owsia­nik  Wy­róż­nie­nie
kon. pla­stycz­ny
 p. D. Ba­ra­basz
 Anna Pa­bian  Wy­róż­nie­nie
kon. pla­stycz­ny
 p. A. Kra­mar­czyk
Ka­ro­li­na Mi­cha­lik Wy­róż­nie­nie
kon. pla­stycz­ny
Klasa Ic X Mię­dzysz­kol­ny Prze­gląd Ja­se­łek „Ko­lę­da pły­nie z wy­so­ko­ści” Na­gro­da p. J. Kilar
An­to­nii Ko­zu­bal
Mak­sym Je­zier­ski
Ma­te­usz Dobek
Krzysz­tof Zając
Kor­ne­liusz Pa­ra­dysz
Do­mi­nik Tom­kie­wicz
Pa­tryk Praj­snar
Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej Piłki Noż­nej II miej­sce p. M. Ma­cul­ski
Emi­lia Szwed Ku­ra­to­ryj­ny Kon­kurs Przed­mio­to­wy z Przy­ro­dy za­kwa­li­fi­ko­wa­na do II etapu p. B. Szwed
Ka­ta­rzy­na Hacz Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Re­cy­ta­tor­ski
„Wier­sze spod cho­in­ki”
Wy­róż­nie­nie p. M. Frą­czek
Mar­ty­na Bro­cła­wik III miej­sce p. K. Tubek
Igor Wanik Wy­róż­nie­nie
Julia Płosz­czy­ca Mię­dzysz­kol­ny kon­kurs na kart­kę świą­tecz­ną bo­żo­na­ro­dze­nio­wą w ję­zy­ku an­giel­skim I miej­sce p. A. Szwed
Alek­san­dra Finfa Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny “Bomb­ka dla Świę­te­go Mi­ko­ła­ja” Wy­róż­nie­nie
Rok­sa­na Kor­na­ga Wy­róż­nie­nie
Do­ro­ta Te­śniarz II Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny „Ozdo­ba cho­in­ko­wa” II miej­sce
Jan Łojek Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Re­cy­ta­tor­ski
„Bez pią­tej klep­ki” 
III miej­sce p. M. Pie­trasz
Rok­sa­na Ży­chow­ska Wy­róż­nie­nie p. D. Ba­ra­basz
Julia No­wo­siel­ska Wy­róż­nie­nie p. J. Ja­ju­ga
Dag­ma­ra Orysz­czak III miej­sce
Do­ro­ta Te­śniarz Ogól­no­pol­ski Kon­kurs
„Z or­to­gra­fią na co dzień”
za­kwa­li­fi­ko­wa­ni
do II etapu 
p. R. Ra­chwał
Fran­ci­szek Guzik p. D. Ba­ra­basz
Zu­zan­na Pru­gar
Natan Tlał­ka
Alek­san­dra Guzik
Zu­zan­na Münzber­ger-Gąbka p. M. Pie­trasz
We­ro­ni­ka Zaj­del
Kon­rad Zaj­del p. A. Kra­mar­czyk
Ni­ko­dem Żołna
Za­cha­ry Salej
 Bar­tosz Słyś  p. R. Mo­dze­lew­ska
Oli­wia Ciuba Ogól­no­pol­ski Kon­kurs
„Z po­praw­ną pol­sz­czy­zną na co dzień”
za­kwa­li­fi­ko­wa­ni
do II etapu
p. J. Te­śniarz
Ka­mi­la Kępa
Ad­ria­na Le­wic­ka p. R. Ra­chwał
Do­ro­ta Te­śniarz
Anna Te­ne­ta
Maria Łu­ka­szew­ska p. J. Ja­ju­ga
Alek­san­der Nie­po­kój
Se­ba­stian Pikul p. M. Fry­drych
Ada Ka­mal­ska
Alek­san­der Landa
Alek­san­dra Ku­stra
Wik­tor Hej­nar
An­ge­li­na Nowak p. B. Nie­dzie­la
An­to­ni Sta­chy­rak
Hanna Sowa
Iza­be­la Mie­lech
Szy­mon Rymar
Wik­to­ria Gonet
Bar­tosz Słyś p. R. Mo­dze­lew­ska
Ka­ta­rzy­na Ło­pu­szań­ska
Oskar Dacyl
Alek­san­dra Guzik p. D. Ba­ra­basz
Maria Kur­ne­ta
Mi­le­na Kuck
Natan Tlał­ka
Tymon Tlał­ka
Zu­zan­na Pru­gar
Kac­per Bron­ka p. M. Pie­trasz
Emma Fre­lek
Ga­brie­la Ćwią­ka­ła
Filip Sob­czak
Za­cha­ry Salej p. K. Kra­mar­czyk
Maria Guzik p. J. Kilar
Igor Wanik p. K. Tubek
Lena Urba­nek VIII Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Pla­stycz­ny
“Słoń­ce, woda i przy­go­da”
pod ha­słem “Rejs na wyspy nie­zna­ne”
Wy­róż­nie­nie p. A. Szwed
Ma­te­usz Waśko Kon­kurs Pla­sty­ki
Dzie­ci i Mło­dzie­ży Po­gra­ni­cza “Kred­ki”
Na­gro­da p. A. Szwed
Anna Li­twin Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs
Pie­śni i Po­ezji Pa­trio­tycz­nej
Wy­róż­nie­nie
kat. re­cy­ta­cje
p. H. Sowa
Olga Orysz­czak Wy­róż­nie­nie
kat. so­li­sta
p. J. Te­śniarz
 Emi­lia Szwed  Dru­ży­no­wy Kon­kurs Kra­jo­znaw­czy
pod­czas X Rajdu Szla­ka­mi Jana Pawła II
 I miej­sce  p. B. Szwed
Anna Te­ne­ta
Ad­ria­na Le­wic­ka
Anna Te­ne­ta In­dy­wi­du­al­ny Kon­kurs Kra­jo­znaw­czy
pod­czas X Rajdu Szla­ka­mi Jana Pawła II
II miej­sce
Do­ro­ta Te­śniarz III miej­sce
Oli­wia Ciuba In­dy­wi­du­al­ny Kon­kurs Wie­dzy o Janie Pawle II
pod­czas X Rajdu Szla­ka­mi Jana Pawła II
II miej­sce