Sukcesy uczniów 2016/2017

Kolejne szkolne i pozaszkolne
sukcesy naszych i uczniów.

Gratulujemy!

Rok szkolny 2014/2015

Suk­ce­sy szkol­ne

Uczeń Kon­kurs  Miej­sce  Przy­go­to­wu­ją­cy,
Or­ga­ni­za­tor
We­ro­ni­ka Zaj­del Szkol­ny Mistrz Spor­tu   p. M. Ma­cul­ski
Klau­dia Makoś  
Jakub Czaja  
An­to­ni Ko­zu­bal  
Da­niel Kmieć  
Kac­per Bron­ka Szkol­ny Kon­kurs Przed­mio­to­wy
„Mistrz Ma­te­ma­ty­ki” 
Mistrz klas IV p. G. Zaj­del
p. J. Zaj­del
Za­cha­ry Salej Mistrz klas IV
Alek­san­der Nie­po­kój Mistrz klas V
Pau­li­na Ko­złow­ska Mistrz klas VI
Za­cha­ry Salej Szkol­ny Kon­kurs Przed­mio­to­wy
„Mistrz Or­to­gra­fii”
Mistrz klas IV p. J. Te­śniarz
p. J. Ja­ju­ga
Alek­san­der Nie­po­kój Mistrz klas V
Filip Kar­wat Mistrz klas VI
 Paweł Do­ma­gal­ski Szkol­ny Kon­kurs Przed­mio­to­wy
„Mistrz Ję­zy­ka An­giel­skie­go”
Mistrz klas II p. I. Fo­rem­ny
p. R. Gan­carz
Szy­mon Rymar Mistrz klas III
Filip Sob­czak Mistrz klas IV
Za­cha­ry Salej Mistrz klas IV
Alek­san­der Nie­po­kój Mistrz klas V
Do­mi­ni­ka Wał­czyk Mistrz klas VI
Mi­le­na Kuck Szkol­ny Kon­kurs Przed­mio­to­wy
„Mistrz Hi­sto­rii”
Mistrz klas IV p. H. Sowa
Alek­san­der Nie­po­kój Mistrz klas V
Julia Kranc Mistrz klas VI
Kac­per Bron­ka
Szkol­ny Kon­kurs Przed­mio­to­wy
„Mistrz Przy­ro­dy”
Mistrz klas IV p. B. Szwed
Olga Orysz­czak Mistrz klas V
Zu­zan­na Środa Mistrz klas VI
Anam Płosz­czy­ca Mistrz klas VI
Blan­ka Stel­mach
Szkol­ny Kon­kurs
„Naj­ład­niej­szy ze­szyt”
dla klas I-III
I miej­sce
klasa I
p. D. Ba­ra­basz
Blan­ka Szyb­kow­ska II miej­sce
Klasa I
Ka­ro­li­na Lo­renc III miej­sce
klasa I
Maria Guzik
I miej­sce
klasy II
p. J. Kilar
Zu­zan­na Mika II miej­sce
klasy II
Igor Wanik III miej­sce
klasy II
p. K. Tubek
Maja Smo­roń­ska Wy­róż­nie­nie
klasy II
p. J. Kilar
An­ge­li­ka Ćwik I miej­sce
klasy III
p. M. Fry­drych
Daria Ka­sprzyk II miej­sce
klasy III
p. B. Nie­dzie­la
Se­ba­stian Pikul III miej­sce
klasy III
p. M. Fry­drych
Daria Pie­trzyk Wy­róż­nie­nie
klasy III
p. B. Nie­dzie­la
Pau­li­na Ko­złow­ska Szkol­ny kon­kurs
ma­te­ma­tycz­no-przy­rod­ni­czy
I miej­sce
p. B. Szwed,
p. J. Zaj­del
Ma­ciej Ko­nop­ka II miej­sce
Anna Li­twin Szkol­ny Kon­kurs Eko­lo­gicz­ny
„Re­cy­klin­go­wa forma prze­strzen­na”
Lau­re­aci p. B. Szwed
Eryk Ku­śnier­czyk
Wik­to­ria Oberc
Na­ta­lia Le­czek
Ada Lew­czak Szkol­ny Kon­kurs Re­cy­ta­tor­ski
„Dzień z Janem Brze­chwą”
I miej­sce p. Na­uczy­ciel­ki
edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej
Olaf Trzna­del II miej­sce
Zofia Ma­rosz III miej­sce
Maria Guzik I miej­sce
Hanna Kuź­niar II miej­sce
Kaja Kubit III miej­sce
Mi­ko­łaj Wę­grzyń­ski Wy­róż­nie­nie
Se­ba­stian Pikul I miej­sce
Marek Jam­ro­ży II miej­sce
Bar­tosz Słyś III miej­sce
Oskar Dacyl Wy­róż­nie­nie
Zu­zan­na Wajda
Szkol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Dzień z Janem Brze­chwą”
 I miej­sce
Alek­san­dra Sie­dlec­ka II miej­sce 
Ada Lew­czak III miej­sce 
Maja Te­ne­ta I miej­sce 
Mar­ty­na Lon­ga­wa II miej­sce 
Igor Wanik II miej­sce 
Maja Baj­car Wy­róż­nie­nie 
Ka­je­tan Pasz­kow­ski Wy­róż­nie­nie 
Wik­to­ria Dobek I miej­sce 
An­ge­li­na Nowak  II miej­sce
Maja Wi­lusz  III miej­sce
An­ge­li­ka Ćwik Wy­róż­nie­nie 
Julia Wanik IV Szkol­ny Kon­kurs Fo­to­gra­ficz­ny
„Przy­szła wio­sna”
I miej­sce p. J. Jusz­czyk
Mar­ty­na Wę­grzyn II miej­sce
Pau­li­na Ko­złow­ska III miej­sce
Julia Ja­gie­ło Wy­róż­nie­nie
Alek­san­dra Finfa Wy­róż­nie­nie
Mag­da­le­na Adam­ska Wy­róż­nie­nie
Mi­le­na Kuck Wy­róż­nie­nie
Anna Li­twin Szkol­ny Kon­kurs Ku­li­nar­ny
„Jem zdro­wo i ko­lo­ro­wo”
I miej­sce p. B. Szwed
Mag­da­le­na Adam­ska II miej­sce
We­ro­ni­ka Krupa II miej­sce
Julia Wanik III miej­sce
We­ro­ni­ka Le­śniak Wy­róż­nie­nie
Za­cha­ry Salej
Jakub Ja­gie­ła
Alek­san­dra Bryś
Mał­go­rza­ta Szy­mań­ska II Szkol­ny Fe­sti­wal Tańca I miej­sce p. E. Swoł­ko­wicz,
p. A. Szwed
We­ro­ni­ka Zaj­del I miej­sce
Zu­zan­na Ko­siek II miej­sce
Zu­zan­na Pru­gar,
Julia Folta
(duet)
II miej­sce
Jo­an­na Za­po­ra III miej­sce
Alek­san­dra Zych Wy­róż­nie­nie
Zu­zan­na Mika
Ka­ta­rzy­na Hacz
Mar­ty­na Bro­cła­wik
Sara Bod­kow­ska,
An­to­ni­na Zaj­del
(duet)
Julia Wanik
Wik­to­ria Sta­roń
Klau­dia Makoś
Dag­ma­ra Nie­po­kój
Oli­wia Ry­chlic­ka Szkol­ny Kon­kurs Kom­pu­te­ro­wy
„Elek­tro­nicz­na kart­ka świą­tecz­na”
I miej­sce p. J. Jusz­czyk
Mi­ko­łaj Kubal I miej­sce
Mi­le­na Kuck II miej­sce
Lena Maraj II miej­sce
Mag­da­le­na Adam­ska III miej­sce
Pau­li­na Ko­złow­ska III miej­sce
Zu­zan­na Münzber­ger-Gąbka Wy­róż­nie­nie
Mar­cel Szwed Wy­róż­nie­nie
Kon­rad Zaj­del Wy­róż­nie­nie
Klasa IId Szkol­ny Kon­kurs Świą­tecz­ny na Wiel­ka­noc­ny Ko­szyk I miej­sce Wy­cho­waw­cy klas
Klasa IIIb i IIIc II miej­sce
Klasa IIc III miej­sce
Klasa Va I miej­sce
Klasa IVc II miej­sce
Klasa IVb III miej­sce
Blan­ka Ste­la­mach Szkol­ny Kon­kurs Tech­nicz­ny
„Bu­du­ję z kloc­ków Lego”
I miej­sce
w ka­te­go­rii klas I-III
p. J. Jusz­czyk
Oli­wier Wa­cław­ski II miej­sce
w ka­te­go­rii klas I-III
Isa­bel­la Lynch III miej­sce
w ka­te­go­rii klas I-III
Jo­achim Pelc Wy­róż­nie­nie
w ka­te­go­rii klas I-III
Wik­tor Try­bus
Adam Nowak
Szy­mon Rymar
Cil­lian Lynch
Mar­ty­na Pół­chło­pek I miej­sce
w ka­te­go­rii klas IV-VI
Kac­per Wa­cław­ski II miej­sce
w ka­te­go­rii klas IV-VI
Kinga Bałon III miej­sce
w ka­te­go­rii klas IV-VI
Ga­brie­la Ćwią­ka­ła Wy­róż­nie­nie
w ka­te­go­rii klas IV-VI
Dawid Szuba
Kon­rad Zaj­del
Za­cha­ry Salej X Kro­śnień­ski Kon­kurs Ma­te­ma­tycz­ny Za­kwa­li­fi­ko­wa­ni do etapu fi­na­ło­we­go p. G. Zaj­del
p. J. Zaj­del
Filip Środa
Filip Py­znar­ski
Kon­stan­cja Okar­mus
Pau­li­na Ko­złow­ska
Da­niel Kmieć
Julia Wanik Szkol­ny Kon­kurs Fo­to­gra­ficz­ny
„Zwie­rzę w obiek­ty­wie”
I miej­sce p. B. Szwed
Alek­san­der Nie­po­kój II miej­sce
Olga Orysz­czak III miej­sce
Blan­ka Szyb­kow­ska Szkol­ny Kon­kurs
„Naj­ład­niej­szy ze­szyt”
I miej­sce
w kla­sach I
p. wy­cho­waw­czy­nie
klas I-III
Blan­ka Stel­mach II miej­sce
w kla­sach I
Ali­cja Sie­niaw­ska III miej­sce
w kla­sach I
Zofia Ma­rosz III miej­sce
w kla­sach I
Maja Baj­car I miej­sce
w kla­sach II
Maja Smo­roń­ska I miej­sce
w kla­sach II
Pa­tryk Praj­snar II miej­sce
w kla­sach II
Igor Wanik II miej­sce
w kla­sach II
Zofia Stec III miej­sce
w kla­sach II
Mar­ty­na Liput III miej­sce
w kla­sach II
 Se­ba­stian Pikul  I miej­sce
w kla­sach III
Alek­san­dra Ku­stra   I miej­sce
w kla­sach III
An­ge­li­ka Ćwik   II miej­sce
w kla­sach III
Iza­be­la Mie­lech  II miej­sce
w kla­sach III
Bar­tosz Słyś   III miej­sce
w kla­sach III
Daria Ka­sprzyk  III miej­sce
w kla­sach III
 Klasa IIc Mię­dzy­kla­so­wy Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Anio­ły, anio­ły…”
I miej­sce p J. Kilar
Klasa IIb II miej­sce p. M. Frą­czek
Klasa IId II niej­sce p. K. Tubek
Klasa IIIa III miej­sce p. M. Fry­drych
Klasa VIa I niej­sce p. H. Sowa
Klasa VIb II miej­sce p. J. Ja­ju­ga
Klasa Vb III miej­sce p. G. Zaj­del
Ka­ta­rzy­na Ło­pu­szań­ska Szkol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
“Moja szko­ła”
zor­ga­ni­zo­wa­ny z oka­zji ju­bi­le­uszu
50-lecia szko­ły
Na­gro­da
w kat. klas
I-III

p. wy­cho­waw­czy­nie
klas I-III
p. A. Szwed

Daria Ka­sprzyk
Jakub Mi­kul­ski
Julia Klaus Wy­róż­nie­nie
w kat. klas
I-III
Krzysz­tof Szwej­ka
Blan­ka Stel­mach
Maja Wi­lusz
Pa­trick Ha­brat
Alek­san­dra Skóra Na­gro­da
w kat. klas
IV-VI
Kaja Fo­rem­ny
Maria Kur­ne­ta
Sara Bą­czar Wy­róż­nie­nie
w kat. klas
I-III
Pau­li­na Ko­złow­ska
Mo­ni­ka Wi­niar­ska
Mar­ty­na Zaj­del
Jo­an­na Ha­brat

Suk­ce­sy po­zasz­kol­ne

Uczeń Kon­kurs  Miej­sce  Przy­go­to­wu­ją­cy
Klasa IIIc XVI Ogól­no­pol­ski Ty­dzień Czy­ta­nia Dzie­ciom „Czy­ta­nie to przy­go­da” I miej­sce p. R. Mo­dze­lew­ska
Do­mi­ni­ka Wał­czyk Ku­ra­to­ryj­ny Kon­kurs Przed­mio­to­wy z Ję­zy­ka An­giel­skie­go Fi­na­list­ka p. I. Fo­rem­ny
p. R. Gan­carz
Zu­zan­na Münzber­ger-Gąbka Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Pio­sen­ki An­glo­ję­zycz­nej III miej­sce
Julia Bik
Alek­san­dra Finfa
(duet)
III miej­sce
Do­mi­ni­ka Wał­czyk Olim­pia­da Al­ter­na­tyw­na
„Młody An­gli­sta”
Wy­róż­nie­nie
Julia Kranc Wy­róż­nie­nie
Kon­stan­cja Okar­mus Kro­śnień­ski Kon­kurs Pio­sen­ki Dzie­cię­cej III miej­sce p. J. Te­śniarz
Jo­an­na Gazda,
We­ro­ni­ka Zaj­del,
Alek­san­dra Ku­stra,
Iza­be­la Mie­lech,
Ka­ta­rzy­na Hacz,
Mar­ty­na Bro­cła­wik,
Julia Pi­lec­ka,
Kaja Mola,
Zofia Stec
Tur­niej Piłki Noż­nej
„From scho­ols to women’s le­ague”
III miej­sce
w ogól­no­pol­skim fi­na­le w War­sza­wie
p. M. Ma­cul­ski
Fran­ci­szek Gra­dus Ogól­no­pol­ski Kon­kurs
„Z po­praw­ną pol­sz­czy­zną na co dzień”
Lau­re­at p. D. Ba­ra­basz
Ga­brie­la Ćwią­ka­ła Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs SKO
„Jak ma­te­ma­ty­ka nauk kró­lo­wa
w PKO Banku Pol­skim
pro­cen­ty, dzia­ła­nia i licz­by chowa”
I miej­sce p. M. Naj­bar
p. G. Zaj­del 
Hanna Sowa Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Re­cy­ta­tor­ski 
wier­szy Marii Ko­nop­nic­kiej
I miej­sce p. B. Nie­dzie­la
Alek­san­dra Sie­dlec­ka II miej­sce p. D. Ba­ra­basz
Kamil Sie­niaw­ski Wy­róż­nie­nie p. M. Fry­drych
Kon­stan­cja
Okar­mus
Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs
Pio­sen­ki Pol­skiej
„Cudze chwa­li­cie swego nie zna­cie”
II miej­sce
kat. kl. IV-VI
p. J. Te­śniarz
Zu­zan­na Münzber­ger-Gąbka XI Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Pio­sen­ki An­glo­ję­zycz­nej „We are the world” III miej­sce
kat. So­li­sta kl. IV-VI
p. I. Fo­rem­ny
P. R. Gan­carz
Julia Bik
i Alek­san­dra Finfa
III miej­sce
kat. Duet kl. IV-VI
Fran­ci­szek Gra­dus Ogól­no­pol­ski Kon­kurs
„Z po­praw­ną pol­sz­czy­zną na co dzień”
Lau­re­at p. D. Ba­ra­basz
 Se­ba­stian Pikul  XIII Mi­nio­lim­pia­da Ma­te­ma­tycz­na
uczniów klas III szkół kro­śnień­skich 
 Za­kwa­li­fi­ko­wa­ni do fi­na­łu   p. M. Fry­drych
Bar­tosz Słyś   p. J. Ka­sprzyk
Maria Kur­ne­ta XIX edy­cja Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go
“25 lat PSP – Pro­fe­sjo­nal­ni, Spraw­ni, Po­moc­ni”
finał po­wia­to­wy
  p. A. Szwed
Lena Maraj  
Kon­rad Zaj­del  
Alek­san­dra Sie­dlec­ka Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Re­cy­ta­tor­ski
„Wiel­ka­noc­ne ry­mo­wan­ki”
I miej­sce p. G. Ba­ra­basz
Isa­bel­la Lynch Wy­róż­nie­nie
Kon­stan­cja Okar­mus IX Kon­kurs Pla­stycz­ny
Wiel­ka­noc­ne Tra­dy­cje Po­gra­ni­cza
I miej­sce
kat. Wie­niec
 p. A. Szwed
To­biasz Hebda
II miej­sce
kat. Palma
Mar­ty­na Pół­chło­pek
II miej­sce
kat. Wie­niec
Julia Ja­gie­ło Wy­róż­nie­nie
kat. Ozdo­ba świą­tecz­na
Ali­cja Bu­dzyń­ska,
Mo­ni­ka Wi­niar­ska
Kon­kurs Palm Wiel­ka­noc­nych Wy­róż­nie­nie
Dru­ży­na dziew­cząt:
 
We­ro­ni­ka Zaj­del,
Jo­an­na Gazda,
Iza­be­la Mie­lech,
Alek­san­dra Ku­stra,
Maria Guzik,
Ka­ta­rzy­na Hach,
Kaja Mola,
Mar­ty­na Bro­cła­wik,
Julia Zaj­del,
Zofia Stec,
Zu­zan­na Mika
Pił­kar­ska Liga 
Szkół Pod­sta­wo­wych
I miej­sce
w Sta­lo­wej Woli
 
I miej­sce
w Gro­dzi­sku,
 
I miej­sce
w Kol­bu­szo­wej
p. M. Ma­cul­ski
Dru­ży­na chłop­ców:
 
Da­niel Kmieć,
Ma­te­usz Waśko,
Ma­ciej Szczu­rek
Za­wo­dy te­ni­sa sto­ło­we­go
I miej­sce w Kro­śnie
(za­wo­dy miej­skie)
 
II miej­sce w Dukli
(za­wo­dy re­jo­no­we)
p. M. Ma­cul­ski
Fran­ci­szek Gra­dus Ogól­no­pol­ski Kon­kurs
„Z po­praw­ną pol­sz­czy­zną na co dzień”
za­kwa­li­fi­ko­wa­nie do kon­kur­su fi­na­ło­we­go p. D. Ba­ra­basz
Julia
Gie­fert
p. M. Naj­bar
Kon­rad Zaj­del Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Li­te­rac­ki
„Por­tret sło­wa­mi ma­lo­wa­ny”
Wy­róż­nie­nie p. J. Te­śniarz
Dru­ży­na dziew­cząt:
 
Kaja Fo­rem­ny,
Pau­li­na Ko­złow­ska,
Zu­zan­na Środa,
Maria Łu­ka­sze­wicz,
We­ro­ni­ka Le­śniak,
Wik­to­ria Le­śniak,
Wik­to­ria Oberc,
Alek­san­dra Skóra.
Igrzy­ska Mło­dzie­ży Szkol­nej
Za­wo­dy w piłce siat­ko­wej
II miej­sce p. M. Ma­cul­ski
Dru­ży­na chłop­ców:
 
Mi­ko­łaj Wę­grzyn,
An­to­ni Ko­zu­bal,
Kamil Kluk,
Mak­sy­mi­lian Ku­prow­ski,
Ma­te­usz Waśko,
Jakub Czaja,
Da­niel Kmieć,
Łu­kasz Raus
III miej­sce
Julia Bik XXVI Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs
Kolęd i Pa­sto­ra­łek Po­gra­ni­cza
Wy­róż­nie­nie p. J. Te­śniarz
Kaja Woj­to­wicz III Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny “Ozdo­ba cho­in­ko­wa” III miej­sce p. A. Szwed
Do­mi­ni­ka Wał­czyk II etap
Ku­ra­to­ryj­ne­go Kon­kur­su
Ję­zy­ka An­giel­skie­go
za­kwa­li­fi­ko­wa­na
do III etapu
p. R. Gan­carz
We­ro­ni­ka Zaj­del Po­wia­to­we Igrzy­ska Mło­dzie­ży Szkol­nej II miej­sce
(biegi prze­ła­jo­we)
p. M. Ma­cul­ski
Dru­ży­na chłop­ców:
 
An­to­ni Ko­zu­bal, Filip Kar­wat,
Kor­ne­liusz Pa­ra­dysz,
Kamil Kluk,
Jakub Czaja,
Paweł Cze­kaj,
Re­mi­giusz Du­biel
Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej Piłki Noż­nej II miej­sce p. M. Ma­cul­ski  
 Kor­ne­liusz Pa­ra­dysz Igrzy­ska Mło­dzie­ży Szkol­nej
IV Finał Wo­je­wódz­ki
w Rze­szo­wie 
 II miej­sce
(bieg na 100 m)
Julia No­wo­siel­ska   II miej­sce
(skok w dal)
 Julia Gie­fert I etap
Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su 

„Z po­praw­ną pol­sz­czy­zną
na co dzień”
za­kwa­li­fi­ko­wa­ni
do II etapu                 
p. M. Naj­bar 
Mar­ty­na Liput
 Anna For­nal p. J. Kilar
Maria Guzik 
Kon­rad Ko­lan­ko 
Mar­ty­na Lon­ga­wa 
Zu­zan­na Mika 
Wik­tor Try­bus 
Igor Wanik  p. K. Tubek
Zofia Stec 
Olga Ha­brat 
Laura Zio­bro 
Se­ba­stian Pikul  p. M. Fry­drych
Mar­cel Wilk 
Fran­ci­szek Gra­dus  p. D. Ba­ra­basz
Zofia Ma­rosz 
Blan­ka Stel­mach 
Ze­spół „Varia” Mię­dzysz­kol­nym Kon­kurs Kolęd
„Hej ko­lę­da, ko­lę­da”
II miej­sce p. J. Te­śniarz 
Julia Bik III miej­sce
To­biasz Hebda I etap Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su
„Z or­to­gra­fią na co dzień”
za­kwa­li­fi­ko­wa­ni do
II etapu
Za­cha­ry Salej
Mar­ty­na Lon­ga­wa p. J. Kilar
Igor Wanik p. K. Tubek
Zofia Stec
Pau­li­na Ko­złow­ska Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Wstrzy­maj od­dech”
I miej­sce p. A. Szwed
Wik­to­ria Le­śniak I miej­sce
Zu­zan­na Środa Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Re­cy­ta­tor­ski
„Bez pią­tej klep­ki”
III miej­sce p. J. Ja­ju­ga
Isa­bel­la Lynch Wy­róż­nie­nie p. D. Ba­ra­basz
Alek­san­dra Sie­dlec­ka  Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Wę­drów­ki Baj­ko­wych Mi­siów”
 Wy­róż­nie­nie p. D. Ba­ra­basz 
An­to­ki Ko­zu­bal Igrzy­ska Mło­dzie­ży Szkol­nej
Mi­strzo­stwa w Lek­kiej Atle­ty­ce
II miej­sce
w Kro­śnie
(bieg na 1000 m)
p. M. Ma­cul­ski
Szy­mon Pa­czo­sa Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Re­cy­ta­tor­ski
„Ma­lo­wa­ne wier­szem
Cz. Jan­czar­skie­go”

 Wy­róż­nie­nie p. M. Frą­czek 
 Ze­spół Varia XIII Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs
Pie­śni i Po­ezji Pa­trio­tycz­nej
 II miej­sce  p. J. Te­śniarz
Zu­zan­na Münzber­ger-Gąbka Wy­róż­nie­nie
Na­ta­lia Le­czek Wy­róż­nie­nie p. H. Sowa
Anna Li­twin Wy­róż­nie­nie