Sukcesy uczniów 2017/2018

Kolejne szkolne i pozaszkolne
sukcesy naszych i uczniów.

Gratulujemy!

Rok szkolny 2014/2015

Suk­ce­sy szkol­ne

Uczeń Kon­kurs  Miej­sce  Przy­go­to­wu­ją­cy,
Or­ga­ni­za­tor
Alek­san­dra Ku­stra Szkol­ny Kon­kurs Przed­mio­to­wy
„Mistrz Ję­zy­ka An­giel­skie­go”
Lau­re­at­ka
klas IV
p. I. Fo­rem­ny
p. R. Gan­carz
Bar­tosz Słyś Lau­re­at klas IV
Mi­le­na Kuck Lau­re­at­ka klas V
Alek­san­der Nie­po­kój Lau­re­at klas VI
Olga Orysz­czak Lau­re­at­ka klas VI
Julia Kranc Lau­re­at­ka klas VII
 Julia Kranc  Szkol­ny Kon­kurs Przed­mio­to­wy
„Mistrz Ję­zy­ka An­giel­skie­go”  
  Lau­re­at­ki klas VII   p. S. Zaj­del  
Wik­to­ria Le­śniak 
Pau­li­na Ko­złow­ska 
 Bar­tosz Słyś Szkol­ny Kon­kurs Przed­mio­to­wy
„Mistrz Or­to­gra­fii”     
 Lau­re­at klas IV
p. M. Błasz­czyk 
p. J. So­wiń­ska
p. J. Te­śniarz 
Jakub Jaź­wiec­ki Lau­re­at klas V
Za­cha­ry Salej   Lau­re­at klas V
Alek­san­der Nie­po­kój  Lau­re­at klas VI 
Julia Kranc Lau­re­at­ka klas VII 
Filip Kar­wat  Lau­re­at klas VII 
 An­to­ni Sta­chy­rak  Szkol­ny Kon­kurs Przed­mio­to­wy
„Mistrz Przy­ro­dy”      
 Lau­re­at klas IV  p. B. Szwed
p. C. Kafel
Za­cha­ry Salej   Lau­re­at klas V
Na­ta­lia Budyń  Lau­re­at­ka klas VI 
Alek­san­der Nie­po­kój  Lau­re­at klas VI 
Olga Orysz­czak  Lau­re­at­ka klas VI 
 Szy­mon Rymar Szkol­ny Kon­kurs Przed­mio­to­wy
„Mistrz Hi­sto­rii”      
Lau­re­at klas IV   p. H. Sowa     
Bar­tosz Słyś  Lau­re­at klas IV 
Mi­le­na Kuck  Lau­re­at­ka klas V 
Julia Bik Lau­re­at­ka klas VI 
Ma­ciej Musik  Lau­re­at klas VI 
 Mi­ko­łaj Kubal Lau­re­at klas VII 
 Bar­tosz Słyś Szkol­ny Kon­kurs Przed­mio­to­wy
„Mistrz Ma­te­ma­ty­ki”   
 Lau­re­at klas IV
 p. J. Zaj­del
p. G. Zaj­del
  
Jo­an­na Za­po­ra  Lau­re­at­ka klas IV 
Na­ta­lia Budyń  Lau­re­at­ka klas VI 
 Julia Kranc   Szkol­ny Kon­kurs Przed­mio­to­wy
„Mistrz Bio­lo­gii” 
 Lau­re­aci klas VII    p. K. Ry­giel-Ha­łu­cha  
Bra­jan Sze­te­la 
Pau­li­na Ko­złow­ska 
 Julia Kranc Szkol­ny Kon­kurs Przed­mio­to­wy
„Mistrz Che­mii”   
 Lau­re­aci klas VII    p. C. Kafel  
Bra­jan Sze­te­la 
Zu­zan­na Środa 
 Zu­zan­na Środa Szkol­ny Kon­kurs Przed­mio­to­wy
„Mistrz Fi­zy­ki” 
Lau­re­at­ka klas VII   p. M. Sty­czeń
 Pau­li­na Ko­złow­ska  Szkol­ny Kon­kurs Przed­mio­to­wy
„Mistrz Geo­gra­fii”
Lau­re­aci klas VII  p. B. Szwed 
We­ro­ni­ka Zaj­del  Szkol­ny Kon­kurs Przed­mio­to­wy
„Mistrz Spor­tu”   
 Lau­re­aci szkol­ni 
 p. M. Ma­cul­ski
p. D. So­liń­ski
Kamil Kluk 
Lena Maraj Szkol­ny kon­kurs Pla­stycz­ny “Wra­że­nie…” I miej­sce p. A. Szwed
Dag­ma­ra Orysz­czak I miej­sce
Julia Wanik II miej­sce
Mar­ty­na Pół­chło­pek II miej­sce
Hanna Sowa III miej­sce
Mi­rel­la Wę­klar III miej­sce
Kamil Zając III miej­sce
Szy­mon Rymar Szkol­ny Kon­kurs Hi­sto­rycz­ny dla klas IV
„Życie i dzia­łal­ność Jó­ze­fa Pił­sud­skie­go”
I miej­sce p. H. Sowa
Ja­go­da Woj­to­wicz II miej­sce
Wik­to­ria Gonet III miej­sce
Na­ta­lia Budyń Szkol­ny Kon­kurs Hi­sto­rycz­ny
dla klas VI-VII

„Życie i dzia­łal­ność Ireny Sen­dle­ro­wej”
I miej­sce
Alek­san­dra Finfa
Olga Orysz­czak
Dag­ma­ra Orysz­czak
Ame­lia Bar­czyk X Szkol­ny Kon­kurs Tech­nicz­ny
„Bu­du­ję z kloc­ków Lego”
I miej­sce p. J. Jusz­czyk
Julia Urba­nek II miej­sce
Jo­achim Pelc III miej­sce
Maja Górny Wy­róż­nie­nie
Alek­san­dra Szcze­pan Wy­róż­nie­nie
Mi­ko­łaj Szwed Wy­róż­nie­nie
Wik­to­ria Oberc V Szkol­ny Kon­kurs Ku­li­nar­ny
„Jem zdro­wo i ko­lo­ro­wo”
I miej­sce
kat. „Prze­ką­ski”
p. B. Szwed
Anna Li­twin II miej­sce
kat. „Prze­ką­ski”
Ka­ta­rzy­na Ło­pu­szań­ska II miej­sce
kat. „Prze­ką­ski”
Mar­ty­na Zaj­del Wy­róż­nie­nie
kat. „Prze­ką­ski”
Na­ta­lia Le­czek Wy­róż­nie­nie
kat. „Prze­ką­ski”
Sara Bod­kow­ska I miej­sce
kat. „Deser”
Mo­ni­ka Wi­niar­ska II miej­sce
kat. „Deser”
Wik­to­ria Le­śniak III miej­sce
kat. „Deser”
Ali­cja Bu­dzyń­ska III miej­sce
kat. „Deser”
Fran­ci­szek Guzik Wy­róż­nie­nie
kat. „Deser”
Sara Bod­kow­ska I miej­sce
kat. „Es­te­ty­ka”
Ka­ro­li­na Mi­cha­lik II miej­sce
kat. „Es­te­ty­ka”
Maria Łu­ka­sze­wicz III miej­sce
kat. „Es­te­ty­ka”
Pau­li­na Ko­złow­ska Szkol­ny Kon­kurs Fo­to­gra­ficz­ny
„Przy­ro­da w róż­nych od­sło­nach”
I miej­sce p. B. Szwed
Oli­wia Ry­chlic­ka II miej­sce
We­ro­ni­ka Le­śniak Wy­róż­nie­nie
Maja Urba V Szkol­ny Kon­kurs Fo­to­gra­ficz­ny
„Świą­tecz­ne Kro­sno”
I miej­sce p. J. Jusz­czyk
Mar­cel Szwed II miej­sce
Alek­san­der Nie­po­kój III miej­sce
Pau­li­na Ko­złow­ska Wy­róż­nie­nie
Oli­wia Ry­chlic­ka
Kon­rad Zaj­del
Zu­zan­na Münzber­ger-Gąbka
 Alek­san­dra Finfa Szkol­ny Kon­kurs Hi­sto­rycz­ny
„Album o Ta­de­uszu Ko­ściusz­ce” 
I miej­sce   p. H. Sowa
Olga i Dag­ma­ra Orysz­czak I miej­sce
We­ro­ni­ka Soł­ty­sik II miej­sce
Mag­da­le­na Adam­ska II miej­sce
We­ro­ni­ka Le­śniak II miej­sce
Julia Bik III miej­sce
Kon­stan­cja Okar­mus III miej­sce
Alek­san­dra Zych III miej­sce
Mał­go­rza­ta Szy­mań­ska III miej­sce
Dawid Szuba III miej­sce
Adam Ju­ra­szek III miej­sce
Filip Py­znar­ski III miej­sce
Alan Kubit III miej­sce

Suk­ce­sy po­zasz­kol­ne

Uczeń Kon­kurs  Miej­sce  Przy­go­to­wu­ją­cy
Jakub Jaź­wiec­ki Mię­dzysz­kol­na Olim­pia­da Al­ter­na­tyw­na
„Młody An­gli­sta”
Wy­róż­nie­nie p. R. Gan­carz
Julia Klaus Kon­kurs Pla­stycz­ny
“Dzie­ci po­ma­ga­ją dzie­ciom”
Wy­róż­nie­nie p. A. Szwed
Pau­li­na Ko­złow­ska Wo­je­wódz­ki Kon­kurs Pla­stycz­ny
na pla­kat o te­ma­ty­ce an­ty­ni­ko­ty­no­wej
Na­gro­da
Kon­stan­cja Okar­mus Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
“Maria Ko­nop­ni­ca i bo­ha­te­ro­wie
jej utwo­rów”
Na­gro­da
Sara Bą­czar Na­gro­da
Pau­li­na Ko­złow­ska Wo­je­wódz­ki Kon­kurs Pla­stycz­ny
na Pla­kat z ha­słem an­ty­ni­ko­ty­no­wym
Na­gro­da p. A. Szwed
Julia Bik Kro­śnień­ski Kon­kurs Pio­sen­ki Dzie­cię­cej III miej­sce p. J. Te­śniarz
Za­cha­ry Salej IV Dyk­tan­do PWSZ II miej­sce p. J. Te­śniarz
Julia Bik III Mię­dzysz­kol­ny
Kon­kurs Pio­sen­ki Pol­skiej
„Cudze chwa­li­cie swegi nie zna­cie”
III miej­sce p. J. Te­śniarz
Kon­stan­cja Okar­mus Wy­róż­nie­nie
Ka­ta­rzy­na Ło­pu­szań­ska II Kon­kurs Palm Wiel­ka­noc­nych I miej­sce p. A. Szwed
We­ro­ni­ka Mie­rzyń­ska
Mi­chał Wo­la­nin XIII Kon­kurs Pla­stycz­ny
Wiel­ka­noc­ne Tra­dy­cje Po­gra­ni­cza
“Palma, Pi­san­ka, Wie­niec, Ozdo­ba świą­tecz­na”
III miej­sce
Zu­zan­na Pru­gar Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs
„Prima apri­li­so­we
zma­ga­nia tu­ry­stycz­ne”
IV miej­sce p. B. Szwed
Fran­ci­szek Guzik
Kac­per Bron­ka
Filip Środa
Ma­ciej Ko­nop­ka
Sara Bod­kow­ska V Kro­śnień­skie Dyk­tan­do PWSZ Za­kwa­li­fi­ko­wa­ni
do fi­na­łu kon­kur­su
p. M. Błasz­czyk
Jakub Jaź­wiec­ki
Jo­an­na Gazda
Zu­zan­na
Münzber­ger-Gąbka
We­ro­ni­ka Zaj­del
Alek­san­der Nie­po­kój p. J. So­wiń­ska
Bar­tosz Słyś p. J. Te­śniarz
Za­cha­ry Salej
Kon­rad Zaj­del
Mar­cin Bury Dru­ży­no­we za­wo­dy w te­ni­sie sto­ło­wym
w ra­mach Igrzysk Dzie­ci SZS
I miej­sce,
awans do za­wo­dów re­jo­no­wych
p. D. So­liń­ski
Jakub Ku­ba­la
Adam Płosz­czy­ca
Fran­ci­szek Gra­dus Ogól­no­pol­ski Kon­kurs
„Z po­praw­ną pol­sz­czy­zną na co dzień”
Fi­na­li­sta p. D. Ba­ra­basz
Alek­san­dra Sie­dlec­ka
Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ne
„Zi­mo­we pej­za­że”
I miej­sce p. D. Ba­ra­basz
Kinga Kocur I miej­sce p. M. Naj­bar
Isa­bel­la Lynch Ogól­no­pol­ski Kon­kurs
Sty­pen­dia­da wcze­snosz­kol­na
Fi­na­li­ści kon­kur­su czy­tel­ni­cze­go  p. D. Ba­ra­basz  
Zofia Ma­rosz
Alek­san­dra Sie­dlec­ka
Maria Guzik  p. J. Kilar
Fran­ci­szek Gra­dus Lau­re­at kon­kur­su czy­tel­ni­cze­go p. D. Ba­ra­basz 
Mi­łosz Patla  Fi­na­li­ści kon­kur­su or­to­gra­ficz­ne­go  p. N. Naj­bar 
Pa­tryk Uliasz p. M. Frą­czek 
Alek­san­dra Cze­kaj Fi­na­li­ści kon­kur­su pla­stycz­ne­go p. D. Ba­ra­basz  
Alek­san­dra Sie­dlec­ka
Maja Baj­car  p. M. Naj­bar 
Eliza Sta­siak
Piotr No­wo­siel­ski Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
“Przez zi­mo­we okno”
Wy­róż­nie­nie p. A. Szwed
An­ge­li­na Nowak Wy­róż­nie­nie
Wik­to­ria Dobek Kon­kurs pla­stycz­ny
VII edy­cji Dnia Edu­ka­cji Ar­chi­tek­to­nicz­nej “Dom moich ma­rzeń”
Wy­róż­nie­nie
Borys Że­brac­ki Wy­róż­nie­nie
Oskar Dacyl Wy­róż­nie­nie
Klasy 4a, 4b, 4c Na­gro­da
Mi­łosz Patla Ogól­no­pol­ski Kon­kurs
„Po­praw­na pol­sz­czy­zna” 
„Z or­to­gra­fią na co dzień”
Za­kwa­li­fi­ko­wa­ni do II etapu p. M. Naj­bar
Pa­tryk Uliasz p. M. Frą­czek
Pa­tryk Praj­snar
Mar­ty­na Lon­ga­wa p. J. Kilar
Maria Guzik
Igor Wanik p. K. Tubek
Maja Te­ne­ta Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Ozdo­ba cho­in­ko­wa”
II miej­sce p. K. Tubek
Varia Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Kolęd Wy­róż­nie­nie p. J. Te­śniarz
Ame­lia Bar­czyk Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Re­cy­ta­tor­ski
„Wier­sze spod cho­in­ki”
III miej­sce p. M. Pie­trasz
Julia Bałon Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Kro­sno w czte­rech po­rach roku”
Wy­róż­nie­nie p. D. Ba­ra­basz
Sasha Nie­dziel­ski Na­gro­da p. M. Naj­bar
Alek­san­dra Sie­dlec­ka Ogól­no­pol­ski Ko­kurs
„Po­praw­na pol­sz­czy­zna”
Za­kwa­li­fi­ko­wa­ni
do ko­lej­ne­go etapu
p. D. Ba­ra­basz
Fran­ci­szek Gra­dus
Zofia Ma­rosz
Zu­zan­na Wajda
Maja Baj­car p. M. Naj­bar
Maja Smo­roń­ska p. J. Kilar
Maria Guzik
Mar­ty­na Lon­ga­wa
Mi­ko­łaj Bo­ra­tyn p. M. Naj­bar
Olga Ha­brat p. K. Tubek
Szy­mon Rymar p. M. Błasz­czyk 
Filip Sob­czak
Mi­le­na Kuck
We­ro­ni­ka Zaj­del
Zu­zan­na Pru­gar
Dru­ży­na:

Kamil Kluk,
Mak­sy­mi­lian Ku­prow­ski,
Adam Płosz­czy­ca,
Do­mi­nik De­li­ma­ta,
Filip Środa,
Jan Łojek,
Ad­rian Ja­kó­bow­ski,
To­biasz Hebda,
Mi­chał Ry­giel.
Mię­dzysz­kol­ne Za­wo­dy w Uni­ho­ke­ju
ro­ze­gra­ne w ra­mach
Igrzysk SKS
III miej­sce p. D. So­liń­ski
Alek­san­dra Sie­dlec­ka Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Re­cy­ta­tor­ski
„Bez 5-tej klep­ki”
II miej­sce p. D. Ba­ra­basz
Ada Lew­czak Wy­róż­nie­nie
Lena Maraj XIV Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs
Pie­śni i Po­ezji Pa­trio­tycz­nej
III miej­sce
kat. Re­cy­ta­cja
p. M. Błasz­czyk
Kon­stan­cja Okar­mus II miej­sce
kat. So­li­ści
p. J. Te­śniarz
Ze­spół Varia Wy­róż­nie­nie
kat. Ze­spół
Szy­mon Rymar Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
“Drze­wa na­szych lasów”
Na­gro­da p. A. Szwed
Oskar Wajs Wy­róż­nie­nie
Fran­ci­szek Guzik XII Rajd Śla­da­mi Jana Pawła II I miej­sce
kon­kurs
tu­ry­stycz­no-kra­jo­znaw­czy
w kat. kl. V-VI
 p. B. Szwed   
Filip Kar­wat II miej­sce
kon­kurs
tu­ry­stycz­no-kra­jo­znaw­czy
w kat. kl. VII-Igim.
Filip Kar­wat
Adam Płosz­czy­ca
II miej­sce dru­ży­no­wo
kon­kurs
tu­ry­stycz­no-kra­jo­znaw­czy
w kat. kl. VII-Igim.
Kac­per Bron­ka II miej­sce
kon­kurs
o Janie Pawle II
w kat. kl. V-VI
 Mi­łosz Patla  Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Czy­tel­ni­czy
„Czy­tam, bo lubię – je­sień”
 Wy­róż­nie­nie  p. M. Naj­bar