Sukcesy uczniów 2018/2019

Tegoroczne sukcesy naszych uczniów.

Gratulujemy!

Suk­ce­sy szkol­ne
 
Uczeń, Lo­ka­taKon­kursPrzy­go­to­wu­ją­cy,
Or­ga­ni­za­tor
Ja­go­da Sta­roń – I miej­sce
Mak­sy­mi­lian Płaza – II miej­sce
Mi­łosz Patla – III miej­sce
Szkol­ny Kon­kurs Hi­sto­rycz­ny klas IV
„Życie i dzia­łal­ność
Mar­szał­ka Jó­ze­fa Pił­sud­skie­go”
p. H. Sowa
Klasy I-III
 
Alek­san­dra Cze­kaj, Zofia Ma­rosz, Isa Lynch – I miej­sce

Mi­le­na Lątka, Zu­zan­na Giżka, Mał­go­rza­ta Du­biel, Maja Lon­ga­wa, Blan­ka Stel­mach – II miej­sce

Emi­lia Ja­kó­bow­ska, Maja Lon­ga­wa, Mał­go­rza­ta Du­biel, Emi­lia Tasz, Julia Ja­kó­bow­ska – III miej­sce

Fran­ci­szek Kubal, Julia Bałon, Na­ta­lia Cze­kaj, Mal­wi­na Do­ma­gal­ska, Ali­cja Sie­niaw­ska – Wy­róż­nie­nie
 
Klasy IV-VIII
Julia Skrzy­piec, Szy­mon Rymar, Ka­ta­rzy­na Ło­pu­szań­ska, We­ro­ni­ka Mie­rzyń­ska – I miej­sce
 
Maja Wi­lusz, Maja Urba, Jo­an­na Za­po­ra, Maria Guzik, Ja­go­da Woj­to­wicz, Daria Pie­trzyk, Daria Ka­sprzyk – II miej­sce
 
To­masz Radoń, Karol Ży­gło­wicz – III miej­sce

Adam Nowak, Bar­tosz Słyś, Jo­an­na Foszcz – Wy­róż­nie­nie
Szkol­ny Wio­sen­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny p. A. Szwed
Nadia Szmyd – I miej­sce
Jakub Ło­pu­szań­ski – II miej­sce,
Mi­chał Mi­kul­ski – III miej­sce,
Karol Sta­siak – Wy­róż­nie­nie,
Mi­ko­łaj Szwed – Wy­róż­nie­nie,
Julia Bałon – Wy­róż­nie­nie.
XI Szkol­ny Kon­kurs Tech­nicz­ny
„Bu­du­ję z kloc­ków Lego”
p. J. Jusz­czyk
Jo­an­na Za­po­ra – I miej­sce
Maja Wi­lusz – II miej­sce
Bar­tosz Słyś – III miej­sce 
Szkol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
“Ma­lar­stwo in­spi­ro­wa­ne mu­zy­ką
Igna­ce­go Pa­de­rew­skie­go” 
 p. A. Szwed
Pau­li­na Ko­złow­ska – Lau­re­at­ka
Oli­wia Ry­chlic­ka – Lau­re­at­ka
VI Szkol­ny Kon­kurs Fo­to­gra­ficz­ny
„Kro­sno – moja mała Oj­czy­zna:
p. J. Jusz­czyk
Daria Guzik – I miej­sce
Mal­wi­na Do­ma­gal­ska – II miej­sce
Jan Szyn­dlar – III miej­sce
Ma­te­usz Cwy­nar – Wy­róż­nie­nie
Oli­wia Bry­ner­ska – Wy­róż­nie­nie
Ame­lia Bar­czyk – Wy­róż­nie­nie pu­blicz­no­ści
Szkol­ny  Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Pol­ska  – moja Oj­czy­zna”
 p. M. Naj­bar
p. M. Frą­czek
p. M. Fry­drych
p. B. Nie­dzie­la
Uczeń za­kwa­li­fi­ko­wa­ny 
do dru­gie­go etapu kon­kur­su:
 
Ma­ciej Ha­brat
 Ogól­no­pol­ski Kon­kurs
„Z or­to­gra­fią na co dzień”
(etap szkol­ny)
 p. J. Te­śniarz
Ucznio­wie za­kwa­li­fi­ko­wa­ni
do dru­gie­go etapu kon­kur­su:
 
Maja Ży­gło­wicz, Ni­ko­la Ol­szew­ska, Va­nes­sa Wajda, Zu­zan­na Po­rę­ba
 
Ada Lew­czak, Alek­san­dra Sie­dlec­ka, Ali­cja Sie­niaw­ska, Blan­ka Stel­mach, Da­mian Zaj­del, Fran­ci­szek Gra­dus, Olaf Trzna­del, Zofia Ma­rosz, Zu­zan­na Wajda
 
Jo­achim Pelc, Pa­tryk Uliasz
 
Bar­tosz Słyś, Szy­mon Rymar,
 
Mi­le­na Kuck, Zu­zan­na Pru­gar
 Ogól­no­pol­ski Kon­kurs
„Z po­praw­ną pol­sz­czy­zną na co dzień”
(etap szkol­ny)
p. B. Nie­dzie­la,
p. G. Ba­ra­basz,
p. R. Ra­chwał,
p. J. Te­śniarz
p. M. Błasz­czyk 
 Ko­miks
Na­ta­lia Szmyd – I miej­sce
Eryk Gonet – II miej­sce
Zo­ria­na Stel­mach – III miej­sce
Ame­lia Bar­czyk, Natan Górny,
Adam Ny­kiel, Ame­lia Wydra –
wy­róż­nie­nie
 
Praca li­te­rac­ka
Julia Bałon – I miej­sce
Alek­san­dra Sie­dlec­ka – II miej­sce
Kaja Mola, Lena Wro­nie­wicz – III miej­sce
Fran­ci­szek Gra­dus, Isa­bel­la Lynch, Da­mian Zaj­del 
– wy­róż­nie­nie
Szkol­ny Kon­kurs Czy­tel­ni­czy
„Szkol­ne Przy­go­dy Gangu Sło­dzia­ków” 
p. R. Ra­chwał
p. K. Frej-Zaj­del 
 
Suk­ce­sy po­zasz­kol­ne
 
Uczeń, Lo­ka­taKon­kursPrzy­go­to­wu­ją­cy,
Or­ga­ni­za­tor
Mi­ko­łaj Kubal – Fi­na­li­sta Kon­kurs Te­ma­tycz­ny
„Pod­kar­pac­ki Bal­tie 2019”
p. J. Jusz­czyk
Zu­zan­na Środa – Lau­re­at­ka I Wo­je­wódz­ki Kon­kurs Przy­rod­ni­czy
im. prof. An­drze­ja Szep­tyc­kie­go
p. C. Kafel
Mi­le­na Kuck – Fi­na­list­ka Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su
„Z po­praw­ną pol­sz­czy­zną na co dzień”
p. J. Te­śniarz
Julia Bik – II miej­sce,
Kon­stan­cja Okar­mus – III miej­sce
Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Pio­sen­ki Pol­skiej
„Cudze chwa­li­cie, swego nie zna­cie”
p. J. Te­śniarz
Adam Płosz­czy­ca – na­gro­da,
Julia Ko­lan­ko – wy­róż­nie­nie,
Rok­sa­na Kor­na­ga – wy­róż­nie­nie,
Daria Ka­sprzyk – wy­róż­nie­nie
Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Pla­stycz­ny
“Moja przy­go­da w Mu­zeum”
(etap lo­kal­ny)
p. A. Szwed
Bar­tosz Słyś – Wy­róż­nie­nie
Wo­je­wódz­ki Kon­kurs Pla­stycz­ny
“Na skrzy­dłach wy­obraź­ni”
p. A. Szwed
Ame­lia Bar­czyk – III miej­sce Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Re­cy­ta­tor­ski
Po­ezji An­glo­ję­zycz­nej
p. K. Guzik
Zu­zan­na Środa – Wy­róż­nie­nie I Wo­je­wódz­ki Kon­kurs z Fi­zy­ki
„Czar Fi­zy­ki”
p. M. Sty­czeń
Za­cha­ry Salej – I miej­sce V Dyk­tan­do PWSZ p. J. Te­śniarz
Lena Maraj – Na­gro­da
An­to­ni­na Zaj­del – Na­gro­da
 XIV Kon­kurs Pla­stycz­ny
“Wiel­ka­noc­ne Tra­dy­cje Po­gra­ni­cza”
p. A. Szwed
Fran­ci­szek Gra­dus, Jakub Jaź­wiec­ki, 
Maria Łu­ka­sze­wicz, Alek­san­der Nie­po­kój,
Bar­tosz Słyś, Za­cha­ry Salej – 
za­kwa­li­fi­ko­wa­ni do fi­na­łu
V Dyk­tan­do PWSZ
p. D. Ba­ra­basz,
p. M. Błasz­czyk,
p. J. So­wiń­ska,
p. J. Te­śniarz
Bła­żej Chi­lik, Ni­ko­dem Ma­jew­ski, Mi­łosz Makoś, Maks Płaza, Pa­tryk Praj­znar, Jakub Suwaj
 – I miej­sce dru­ży­no­wo
Maks Płaza –  I miej­sce in­dy­wi­du­al­nie
Finał Wo­je­wódz­kich Igrzysk Dzie­ci, Mło­dzie­ży Szkol­nej i Li­ce­alia­dy p. M. Ma­cul­ski
Mi­ko­łaj Kubal
za­kwa­li­fi­ko­wa­ny do etapu wo­je­wódz­kie­go
Kon­kurs Te­ma­tycz­ny
„Pod­kar­pac­ki Bal­tie”
p. J. Jusz­czyk
Fran­ci­szek Gra­dus, Kaja Mola, 
Alek­san­dra Sie­dlec­ka, Ali­cja Sie­niaw­ska,
Blan­ka Stel­mach
za­kwa­li­fi­ko­wa­ni do etapu fi­na­ło­we­go
XV Mini Olim­pia­da Ma­te­ma­tycz­na
dla uczniów klas III
p. D. Ba­ra­basz
Zu­zan­na Pru­gar, Mi­le­na Kuck,
Do­mi­ni­ka Guzik, Rok­sa­na Ży­chow­ska,
Za­cha­ry Salej
III miej­sce
Pri­ma­apri­li­so­we Zma­ga­nia Tu­ry­stycz­ne
dla uczniów klas IV-VI
p. B. Szwed
Wik­tor Try­bus – Na­gro­da
 Kon­kurs pla­sty­ki dzie­ci i mło­dzie­ży po­gra­ni­cza
„Kred­ki”
p. A. Szwed
Mi­ko­łaj Kubal
Kry­stian Pie­truś
za­kwa­li­fi­ko­wa­ni do etapu re­jo­no­we­go
Kon­kurs Te­ma­tycz­ny
„Pod­kar­pac­ki Bal­tie”
p. J. Jusz­czyk
Na­ta­lia Budyń – Lau­re­at­ka Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Che­micz­ny
„Olim­pus”
p. C. Kafel
Ni­ko­la Ol­szew­ska – wy­róż­nie­nie
Mi­ko­łaj Szwed – wy­róż­nie­nie
Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny dla kl.​II i III „Jaki kolor ma wio­sna?” p. B. Nie­dzie­la
p. D. Ba­ra­basz
Lena Maraj – I miej­sce
Jakub Jaź­wiec­ki – wy­róż­nie­nie ho­no­ro­we
I Wo­je­wódz­ki Kon­kurs Li­te­rac­ki
„Wol­ność jest w nas.
Ku pa­mię­ci żoł­nie­rzy wy­klę­tych”
p. M. Błasz­czyk
Ame­lia Bar­czyk – wy­róż­nie­nie
w kon­kur­sie czy­tel­ni­czym
 
Maja Ży­gło­wicz – III miej­sce
w kon­kur­sie pla­stycz­nym
 
Fran­ci­szek Gra­dus –
wy­róż­nie­nie w kon­kur­sie czy­tel­ni­czym
I miej­sce w kon­kur­sie or­to­gra­ficz­nym
wy­róż­nie­nie w kon­kur­sie pla­stycz­nym
 
Ka­ro­li­na Lo­renc – wy­róż­nie­nie
w kon­kur­sie pla­stycz­nym
 
Alek­san­dra Szcze­pan – wy­róż­nie­nie
w kon­kur­sie pla­stycz­nym
 
Sty­pen­dia­da Wcze­snosz­kol­na
dla uczniów klas 2-3
p. D. Ba­ra­basz,
p. M. Fry­drych,
p. B. Nie­dzie­la
Kon­stan­cja Okar­mus – I miej­sce
Julia Bik – II miej­sce
XIII Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Kolęd
„Hej, ko­lę­da, ko­lę­da”
p. J. Te­śniarz
Adam Cza­por – wy­róż­nie­nie
Ka­je­tan Pasz­kow­ski – wy­róż­nie­nie
Ni­ko­la Szczu­rek – wy­róż­nie­nie
Anna For­nal – wy­róż­nie­nie
Maja Te­ne­ta – wy­róż­nie­nie
Wik­tor Try­bus – wy­róż­nie­nie
Bła­żej Chi­lik – wy­róż­nie­nie
Szy­mon Pa­czo­sa – wy­róż­nie­nie
Paweł Do­ma­gal­ski – wy­róż­nie­nie
Fran­ci­szek Łu­ka­sze­wicz – wy­róż­nie­nie
VIII edy­cja
Dnia Edu­ka­cji Ar­chi­tek­to­nicz­nej
„Dom moich ma­rzeń”
p. A. Szwed
Mi­le­na Łątka – II miej­sce Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Je­stem roz­waż­ny na przej­ściach dla pie­szych”
p. M. Naj­bar
Alek­san­dra Ło­pu­szań­ska – wy­róż­nie­nie
Karol Ku­cza­ła – wy­róż­nie­nie
Julia Skrzy­piec – wy­róż­nie­nie
Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Ozdo­ba cho­in­ko­wa”
p. A. Szwed
Dag­ma­ra Orysz­czak – I miej­sce
Julia Skrzy­piec – II miej­sce
Daria Pie­trzyk – III miej­sce
Mi­rel­la Wę­klar – III miej­sce
Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
“Je­stem roz­waż­ny na przej­ściach
dla pie­szych”
p. A. Szwed
Julia Bik – I miej­sce (so­li­ści)
Lena Maraj – II miej­sce (re­cy­ta­cja)
Varia – I miej­sce (ze­spół)
XV Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs
Pie­śni i Po­ezji Pa­trio­tycz­nej
p. J. Te­śniarz
p. M. Błasz­czyk
p. J. Te­śniarz
Za­cha­ry Salej – Lau­re­at etapu wo­je­wódz­kie­go VI Dyk­tan­da Nie­pod­le­gło­ścio­we­go
„Po pol­sku o hi­sto­rii”
p. J. Te­śniarz
Kon­rad Zaj­del – I miej­sce 
 Zlot Du­kiel­ski
Kon­kurs Tu­ry­stycz­no-Kra­jo­znaw­czy
p. B. Szwed 
Fran­ci­szek Guzik – II miej­sce
Zlot Du­kiel­ski
Kon­kurs przy­rod­ni­czo-eko­lo­gicz­ny
p. B. Szwed 
Oli­wia Ry­chlic­ka – I miej­sce
Zlot Du­kiel­ski
Re­la­cja z rajdu
p. B. Szwed 
 Fran­ci­szek Waśko – II miej­sce
  Rajd Śla­da­mi Jana Pawła II
Kon­kurs wie­dzy o Janie Pawle II
 p. B. Szwed
Dru­ży­na – I miej­sce
 
Kon­rad Zaj­del  – I miej­sce
Fran­ci­szek Guzik – II miej­sce
Sara Bod­kow­ska – III miej­sce
 Rajd Śla­da­mi Jana Pawła II
Kon­kurs tu­ry­stycz­no-kra­jo­znaw­czy
 p. B. Szwed
Ucznio­wie szko­ły – IV miej­sce Współ­za­wod­nic­two Spor­to­we
w ra­mach Szkol­ne­go Związ­ku Spor­to­we­go
za rok szkol­ny 2017/2018 
p. A. Szwed
p. M. Ma­cul­ski
p. D. So­liń­ski
Oskar Dacyl, Jo­an­na Za­po­ra,
Ma­ciej Ko­nop­ka, Za­cha­ry Salej
II miej­sce
Mię­dzysz­kol­ny Marsz na Orien­ta­cję p. J. Te­śniarz