Sukcesy uczniów 2019/2020

Tegoroczne sukcesy naszych uczniów.

Gratulujemy!

 
Suk­ce­sy szkol­ne
 
Uczeń, Lo­ka­taKon­kursPrzy­go­to­wu­ją­cy,
Or­ga­ni­za­tor
Alek­san­der Nie­po­kój – I miej­sce 
Wik­tor Try­bus – II miej­sce 
Pa­tryk Uliasz, Filip Py­znar­ski, Alan Duell – III miej­sce 
On-line’owy
Szkol­ny Tur­niej Sza­cho­wy
p. A. Szwed
ko­or­dy­na­tor
 Anna For­nal – I miej­sce
Maja Smo­roń­ska – I miej­sce 
 Bar­tosz Słyś – II miej­sce
 Zu­zan­na Pru­gar – III miej­sce
 Rok­sa­na Ży­chow­ska – wy­róż­nie­nie
 Szkol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
“Bi­blio­te­ka ma­rzeń”
p. A. Szwed 
 Pa­tryk Uliasz – I miej­sce
Do­mi­nik De­li­ma­ta – II miej­sce
Alek­san­der Nie­po­kój – III miej­sce
Mar­cel Win­ter – IV miej­sce 
 Szkol­ny Tur­niej Te­ni­sa Sto­ło­we­go  p. A. Szwed
 
Suk­ce­sy po­zasz­kol­ne
 
Uczeń, Lo­ka­taKon­kursPrzy­go­to­wu­ją­cy,
Or­ga­ni­za­tor
Olga Orysz­czak – Fi­na­list­ka Ku­ra­to­ryj­ny Kon­kurs Przed­mio­to­wy z Bio­lo­gii p. M. Ha­brat
Jakub Jaź­wiec­ki – Fi­na­li­sta
Olga Orysz­czak – Fi­na­list­ka
Ku­ra­to­ryj­ny Kon­kurs Przed­mio­to­wy z Ję­zy­ka Pol­skie­go p. M. Błasz­czyk
Olga Orysz­czak- Fi­na­list­ka
Lena Maraj – Fi­na­list­ka
Kinga Gazda – Fi­na­list­ka
VII Tur­niej Jed­ne­go Wier­sza p. M. Błasz­czyk
Mal­wi­na Do­ma­gal­ska – Wy­róż­nie­nie
Maria Wajda – Wy­róż­nie­nie
Jan Szyn­dlar – Wy­róż­nie­nie
Zo­ria­na Stel­mach – Wy­róż­nie­nie
Pa­tryk Uliasz – Wy­róż­nie­nie
Ka­ta­rzy­na Ło­pu­szań­ska – Wy­róż­nie­nie
Ja­go­da Woj­to­wicz – Wy­róż­nie­nie
Ogól­no­pol­ski Kon­kurs
„Z or­to­gra­fią na co dzień”
p. M. Naj­bar
p. M. Fry­drych
p. J. Te­śniarz
Mi­le­na Kuck – Lau­re­at­ka IV miej­sca
Daria Guzik – Wy­róż­nie­nie
Alek­san­der Domoń – Wy­róż­nie­nie
Ni­ko­la Ol­szew­ska – Wy­róż­nie­nie
Zu­zan­na Po­rę­ba – Wy­róż­nie­nie
Jan Szyn­dlar – Wy­róż­nie­nie
Mi­ko­łaj Fi­li­pek – Wy­róż­nie­nie
Fran­ci­szek Gra­dus – Wy­róż­nie­nie
Szy­mon Rymar – Wy­róż­nie­nie
Igor Wanik – Wy­róż­nie­nie
Bar­tosz Słyś – Wy­róż­nie­nie
Do­mi­ni­ka Guzik – Wy­róż­nie­nie
Zu­zan­na Pru­gar – Wy­róż­nie­nie
Ogól­no­pol­ski Kon­kurs
„Z po­praw­ną pol­sz­czy­zną na co dzień”
p. J. Te­śniarz
p. B. Nie­dzie­la
p. M. Fryd­tych
p. J. So­wiń­ska
p. R. Ra­chwał
Na­ta­lia Budyń – Fi­na­list­ka,
Filip Py­znar­ski – Fi­na­li­sta
Ku­ra­to­ryj­ny Kon­kurs Przed­mio­to­wy
z Ma­te­ma­ty­ki
p. G. Zaj­del
Dag­ma­ra Orysz­czak – Wy­róż­nie­nie ho­no­ro­we Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Pla­stycz­ny
“Czas w sza­ro­ści”
pod pa­tro­na­tem Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych
we Wro­cła­wiu
p. A. Szwed
Mi­le­na Kuck – za­kwa­li­fi­ko­wa­na do fi­na­łu
Bar­tosz Słyś –  za­kwa­li­fi­ko­wa­ny do fi­na­łu
Ogól­no­pol­ski Kon­kur­su „Z po­praw­ną pol­sz­czy­zną na co dzień” p. J. Te­śniarz
Ka­ta­rzy­na Ło­pu­szań­ska – za­kwa­li­fi­ko­wa­na do II etapu Ogól­no­pol­ski Kon­kur­su „Z or­to­gra­fią na co dzień” p. J. Te­śniarz
Kon­rad Zaj­del – Wy­róż­nie­nie Wo­je­wódz­ki Kon­kurs Li­te­rac­ki
„Wol­ność jest w nas.
Ku pa­mię­ci żoł­nie­rzy wy­klę­tych”
p. J. Te­śniarz
Ka­ro­li­na Mi­cha­lik – Fi­na­list­ka
Rok­sa­na Ży­chow­ska – Fi­na­list­ka
Mię­dzysz­kol­ny Kon­kur­su Li­te­rac­ki „Tur­niej jed­ne­go wier­sza” p. J. Te­śniarz
Ma­ciej Ko­nop­ka – Lau­re­at
Kac­per Bron­ka – Lau­re­at
Ogól­no­pol­ska Olim­pia­da z Che­mii p. C. Kafel
Se­ba­stian Pikul – Lau­re­at
We­ro­ni­ka Mie­rzyń­ska – Lau­re­at
Alek­san­dra Ku­stra – Lau­re­at
Bar­tosz Słyś – Lau­re­at
Mag­da­le­na Ha­brat – Lau­re­at
Ogól­no­pol­ska Olim­pia­da z Bio­lo­gii p. C. Kafel
Ma­ciej Więch – Lau­re­at Ku­ra­to­ryj­ny Kon­kurs Przed­mio­to­wy z Che­mii p. C. Kafel
Dag­ma­ra Orysz­czak – I miej­sce   
Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Etycz­ny
“Inny – nie zna­czy gor­szy”
p. A. Szwed
Bar­tosz Słyś – Wy­róż­nie­nie XII Mię­dzysz­kol­ny Wa­len­tyn­ko­wy Kon­kurs Re­cy­ta­tor­ski p. J. Te­śniarz
Dag­ma­ra Orysz­czak – Wy­róż­nie­nie Wo­je­wódz­ki Kon­kurs Pla­stycz­ny
“Woda w kra­jo­bra­zie ry­so­wa­nym ołów­kiem” 
p. A. Szwed
Maja Wi­lusz – Wy­róż­nie­nie
Blan­ka Stel­mach – Wy­róż­nie­nie
Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
na ozdo­bę cho­in­ko­wą
p. A. Szwed
Varia – II miej­sce
Ka­te­go­ria Ze­spół
 
Fran­ci­szek Gra­dus – Wy­róż­nie­nie
ka­te­go­ria So­li­sta
XIV Po­wia­to­wy Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs
Kolęd i Pa­sto­ra­łek
„Hej, ko­lę­da, ko­lę­da”
p. J. Te­śniarz
dru­ży­na: Na­ta­lia Budyń, Filip Py­znar­ski, Se­ba­stian Pikul, Ty­mo­fil So­liar
III miej­sce w Kro­śnie
 
 dru­ży­na: Jo­an­na Za­po­ra, Kac­per Bron­ka,
Filip Sob­czak, Mi­łosz Guzik
IX miej­sce w Kro­śnie
VIII edy­cja
Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kur­su 
Ma­te­ma­tycz­no-Fi­zycz­ne­go
Náboj Ju­nior
p. G. Zaj­del
p. J. Zaj­del
Olga Orysz­czak  
kwa­li­fi­ka­cja do etapu wo­je­wódz­kie­go
 
Jakub Jaź­wiec­ki
kwa­li­fi­ka­cja do etapu wo­je­wódz­kie­go
Ku­ra­to­ryj­ny Kon­kurs Przed­mio­to­wy
z Ję­zy­ka pol­skie­go
p. M. Błasz­czyk
Julia Bik
uczest­nik etapu re­jo­no­we­go
 
Za­cha­ry Salej
kwa­li­fi­ka­cja do etapu wo­je­wódz­kie­go
Ku­ra­to­ryj­ny Kon­kurs Przed­mio­to­wy
z Ję­zy­ka an­giel­skie­go
p. R. Gan­carz
p. I. Fo­rem­ny
Na­ta­lia Budyń
uczest­nik etapu re­jo­no­we­go
 
Ma­ciej Więch
kwa­li­fi­ka­cja do etapu wo­je­wódz­kie­go
Ku­ra­to­ryj­ny Kon­kurs Przed­mio­to­wy z Che­mii p. C. Kafel
Olga Orysz­czak
kwa­li­fi­ka­cja do etapu wo­je­wódz­kie­go
Ku­ra­to­ryj­ny Kon­kurs Przed­mio­to­wy z Bio­lo­gii p. M. Ha­brat
Na­ta­lia Budyń
kwa­li­fi­ka­cja do etapu wo­je­wódz­kie­go
 
Flip Py­znar­ski
kwa­li­fi­ka­cja do etapu wo­je­wódz­kie­go
Ku­ra­to­ryj­ny Kon­kurs Przed­mio­to­wy
 z Ma­te­ma­ty­ki
p. G. Zaj­del
Ty­mo­fii So­liar – 
kwa­li­fi­ka­cja do etapu wo­je­wódz­kie­go
Ku­ra­to­ryj­ny Kon­kurs Przed­mio­to­wy
z In­for­ma­ty­ki
p. J. Jusz­czyk
Mi­le­na Łątka – I miej­sce Kon­kurs Ar­ty­stycz­ny
„Bez­piecz­ni w ruchu dro­go­wym
p. M. Naj­bar
Mi­le­na Gonet
Wy­róż­nie­nie
 
Jakub Ol­szyk
Wy­róż­nie­nie
Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Re­cy­ta­tor­ski
Wier­sze spod cho­in­ki
p. D. Ba­ra­basz
p. J. Kilar
Dag­ma­ra Orysz­czak
I miej­sce
Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Pla­stycz­ny
“Za­po­bie­gaj­my po­ża­rom”
(etap po­wia­to­wy)
 
Dag­ma­ra Orysz­czak
I miej­sce
kat. kl.​VII-VIII
Kon­kurs pla­stycz­ny
“Nie­to­perz da się lubić”
(za­sięg wo­je­wódz­ki)
 
Lena Maraj
wy­róż­nie­nie
Kon­kurs pla­stycz­ny
“Woda w kra­jo­bra­zie ry­so­wa­nym ołów­kiem”
(za­sięg wo­je­wódz­ki)
p. A. Szwed
Paweł Do­ma­gal­ski,
Ma­ciej Ha­brat,
Pa­tryk Uliasz
III miej­sce
Finał Wo­je­wódz­ki Igrzysk Dzie­ci
w trój­kach ko­szy­kar­skich
p. M. Ma­cul­ski

Nadia Głód
Wy­róż­nie­nie

Anie­la Woj­nar
Wy­róż­nie­nie
Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
Pol­ska – kraj, w któ­rym miesz­kam
p. K. Mar­sza­łek
p. M. Grą­czek

Mal­wi­na Do­ma­gal­ska, Maria Wajda, Alek­san­der Domoń, Daria Guzik, Zu­zan­na Po­rę­ba, Ni­ko­la Ol­szew­ska, Mi­ko­łaj Fi­li­pek, Zo­ria­na Stel­mach,
Jan Szyn­dlar, Fran­ci­szek Gra­dus, Igor Wanik, Pa­tryk Uliasz, Szy­mon Rymar, Bar­tosz Słyś,
Ja­go­da Woj­to­wicz, Ka­ta­rzy­na Ło­pu­szań­ska, Do­mi­ni­ka Guzik, Mi­le­na Kuck,Zu­zan­na Pru­gar

za­kwa­li­fi­ko­wa­nie się do II etapu

Ogól­no­pol­ski Kon­kurs
Z po­praw­ną pol­sz­czy­zną na co dzień

p. M. Naj­bar
p. B. Nie­dzie­la
p. M. Fry­drych
p. J. So­wiń­ska
p. J. Te­śniarz
p. R. Ra­chwał

Na­ta­lia Ol­szew­ska
Wy­róż­nie­nie
Kon­kurs pla­stycz­ny or­ga­ni­zo­wa­ny przez
BWA w Kro­śnie
p. B. Nie­dzie­la
Da­mian Zaj­del
Wy­róż­nie­nie

Kon­kurs pla­stycz­ny- Dom moich ma­rzeń
(o za­się­gu wo­je­wódz­kim)

p. A. Szwed
Bar­tosz Słyś Ogól­no­pol­ski kon­kurs z wie­dzy na temat zdro­wia i jego ochro­ny – ME­DI­TEST  p. C. Kafel
Ucznio­wie klasy VI b
wy­róż­nie­nie
Pro­jekt or­ga­ni­zo­wa­ny przez Mu­zeum Rze­mio­sła w Kro­śnie – Hi­sto­ria i za­byt­ki Kro­sna

p. H. Sowa
p. R. Ra­chwał

Hanna Kuź­nar Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Li­te­rac­ki
„List do Ja­nu­sza Kor­cza­ka”
p. J. Te­śniarz
Dag­ma­ra Orysz­czak – III miej­sce
ka­te­go­ria „Re­cy­ta­cja”

Julia Bik – II miej­sce
ka­te­go­ria „So­li­sta”

Varia – II na­gro­da
ka­te­go­ria „Chór”
XVI Po­wia­to­wy Kon­kurs
Pie­śni i Po­ezji Pa­trio­tycz­nej
p. M. Błasz­czyk
p. J. Te­śniarz
Kon­rad Zaj­del – I miej­sce,
Jakub Mi­kul­ski – I miej­sce,
Sara Bod­kow­ska – II miej­sce,
Magda Ha­brat – II miej­sce,
Sara Bod­kow­ska i Kon­rad Zaj­del
I miej­sce dru­ży­no­wo 
Magda Ha­brat, Ja­go­da Woj­to­wicz,
i Jakub Mi­kul­ski 
I miej­sce dru­ży­no­wo
w kon­kur­sie kra­jo­znaw­czo-przy­rod­ni­czym 
 
Sara Bod­kow­ska – I miej­sce
kon­kurs wie­dzy o Janie Pawle II
 
 
XIV Rajd Śla­da­mi Jana Pawła Il p. I. Fo­rem­ny
p. J. So­wiń­ska
Mar­cin Bury, Do­mi­nik De­li­ma­ta, Jakub Ku­ba­la
I miej­sce
kwa­li­fi­ka­cja do za­wo­dów po­wia­to­wych
I Po­wia­to­we Igrzy­ska Mło­dzie­ży Szkol­nej w Te­ni­sie Sto­ło­wym Chłop­ców
p. D. So­liń­ski
p. M. Ma­cul­ski
Daria Ka­sprzyk, Mag­da­le­na Ha­brat, We­ro­ni­ka Mie­rzyń­ska, Ja­go­da Woj­to­wicz, Iza­be­la Mie­lech, Ka­ta­rzy­na Ło­pu­szań­ska, Jo­an­na Gazda, Kinga Gazda, We­ro­ni­ka Zaj­del III miej­sce Po­wia­to­we Igrzy­ska Dzie­ci w Uni­ho­ke­ju Dziew­cząt
p. D. So­liń­ski
p. M. Ma­cul­ski

Bła­żej Chi­lik, Mi­łosz Makoś, Pa­tryk Praj­snar, Maks Płaza, Jakub Suwaj, Mi­ko­łaj Wę­grzyń­ski, Szy­mon Rymar, An­to­ni Sta­chy­rak, Ni­ko­dem Ma­jew­ski, Se­ba­stian Pikul
II miej­sce
w bie­gach prze­ła­jo­wych
(ucznio­wie będą re­pre­zen­to­wać Mia­sto Kro­sno
w pół­fi­na­le wo­je­wódz­kim)
Miej­skie Igrzy­ska Dzie­ci 
w Lek­ko­atle­ty­ce 
p. D. So­liń­ski
p. M. Ma­cul­ski
We­ro­ni­ka Zaj­del, Ka­ta­rzy­na Hacz, Julia Pi­lec­ka, Iza­be­la Mie­lech, Julia Klaus, Ja­go­da Mru­gał, Alek­san­dra Ku­stra, Zu­zan­na Ko­siek, Ni­ko­la Fiej­dasz, Ja­go­da Pesz­ke
III miej­sce 
w bie­gach prze­ła­jo­wych
Miej­skie Igrzy­ska Dzie­ci 
w Lek­ko­atle­ty­ce 
p. D. So­liń­ski
p. M. Ma­cul­ski
 We­ro­ni­ka Zaj­del – II miej­sce
w biegu na 60 m
Wo­je­wódz­kie Igrzy­ska Dzie­ci
w Lek­ko­atle­ty­ce 
 p. D. So­liń­ski
p. M. Ma­cul­ski
We­ro­ni­ka Zaj­del – I miej­sce
w biegu na 60 m
Szy­mon Rymar – I miej­sce
w rzu­cie pi­łecz­ką pa­lan­to­wą
Maks Płaza – I miej­sce
w biegu na 1000 m
Szy­mon Grą­dal­ski – II miej­sce
w biegu na 1000 m 
Miej­skie Igrzy­ska Dzie­ci 
w Lek­ko­atle­ty­ce 
 p. D. So­liń­ski
p. M. Ma­cul­ski