Sukcesy uczniów 2020/2021

Tegoroczne sukcesy naszych uczniów.

Gratulujemy!

 
Suk­ce­sy szkol­ne
 
Uczeń, Lo­ka­taKon­kursPrzy­go­to­wu­ją­cy,
Or­ga­ni­za­tor
 Hania Hajek – I miej­sce
Ali­cja Ja­ku­bo­wicz i Na­ta­lia Suwaj – 
II miej­sce
Filip Bron­ka i Karol Osuch – III miej­sce
Adam Bik,
Lena Ja­wor­ska,
Adam Ko­siek,
Kinga Le­puc­ka,
Szy­mon Niem­czyk,
Ur­szu­la Wy­wiór­ska
Wy­ró­znie­nie.
Kon­kur­su bi­blio­tecz­ny
„Ilu­stra­cja do mojej ulu­bio­nej książ­ki”
p. K. Frej-Zaj­del
An­ge­li­na Nowak – I miej­sce
Sara Bod­kow­ska – II miej­sce
Laura Zio­bro – II miej­sce
Za­cha­ry Salej – II miej­sce
Zu­zan­na Wajda – III miej­sce
Ka­ro­li­na Lo­renc – III miej­sce
Jakub Mi­kul­ski – Wy­róż­nie­nie
Piotr No­wo­siel­ski – Wy­róż­nie­nie  
 Szkol­ny Kon­kurs Ku­li­nar­ny  p. B. Szwed
Oli­wia Ry­chlic­ka – I miej­sce
Julia Zaj­del – II miej­sce
Maja Ży­gło­wicz – III miej­sce 
Wy­róż­nie­nie:
Ni­ko­la Ol­szew­ska,
Daria Guzik,
Jo­achim Pelc,
Maja To­karz,
Kaja Kubit.  
 Szkol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Dynia Kre­atyw­nie”
 p. A. Szwed
 
Suk­ce­sy po­zasz­kol­ne
 
Uczeń, Lo­ka­taKon­kursPrzy­go­to­wu­ją­cy,
Or­ga­ni­za­tor
Hanna Ba­cher – II miej­sce Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Pio­sen­ki Pol­skiej
„Cudze chwa­li­cie swego nie zna­cie”
 
Za­cha­ry Salej – Fi­na­li­sta Przed­mio­to­wy Kon­kurs z Ję­zy­ka an­giel­skie­go p. I. Fo­rem­ny
Bar­tosz Słyś – Lau­re­at Przed­mio­to­wy Kon­kurs z Hi­sto­rii p. J. Orysz­czak
Fran­ci­szek Guzik – Lau­re­at
Ma­ciej Ko­nop­ka – Fi­na­li­sta
Przed­mio­to­wy Kon­kurs z Che­mii p. C. Kafel
Fran­ci­szek Guzik – Lau­re­at I miej­sca
Ma­ciej Ko­nop­ka – Lau­re­at II miej­sca
Za­cha­ry Salej – Lau­re­at II miej­sca
II Wo­je­wódz­ki Kon­kurs Przy­rod­ni­czy (bio­lo­gicz­no-che­micz­ny)
im. Prof. An­drze­ja Szep­tyc­kie­go:
p. M. Ha­brat
p. C. Kafel
Ka­ro­li­na Mi­cha­lik – Lau­re­at­ka III miej­sca III Wo­je­wódz­ki Kon­kurs Li­te­rac­ki Ar­chi­tek­tu­ra w li­te­ra­tu­rze p. J. Te­śniarz
Bar­tosz Słyś – Fi­na­li­sta
Mi­le­na Kuck – Fi­na­list­ka
Rok­sa­na Ży­chow­ska – Fi­na­list­ka
Przed­mio­to­wy Kon­kurs z Ję­zy­ka Pol­skie­go p. J. Te­śniarz
Jan Szyn­dlar – Wy­róż­nie­nie Ogól­no­pol­ski Kon­kurs
„Z or­to­gra­fią na co dzień”
p. M. Go­muł­ka-Woj­toń
Do­mi­ni­ka Mie­rzyń­ska – Wy­róż­nie­nie
Jakub Ło­pu­szań­ski – Wy­róż­nie­nie
Bar­tosz Słyś – Wy­róż­nie­nie
Ogól­no­pol­ski Kon­kurs
„Z po­praw­ną pol­sz­czy­zną na co dzień”
p. J. Kilar
p. M. Go­muł­ka-Woj­toń
p. J. Te­śniarz 
Ka­ri­na Bry­nec­ka – II miej­sce
Ka­te­go­ria: ko­miks
Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Pla­stycz­ny dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży
„Niedź­wiedź Woj­tek – żoł­nierz gen. An­der­sa”
p. A. Szwed
Jo­an­na Za­po­ra – II miej­sce
We­ro­ni­ka Mie­rzyń­ska – Wy­róż­nie­nie
Kac­per Karcz­mar­czyk – Wy­róż­nie­nie
Wik­tor Karcz­mar­czyk – Wy­róż­nie­nie
Igor Wanik – Wy­róż­nie­nie
Maria Guzik – Wy­róż­nie­nie
Ka­te­go­ria: prace pla­stycz­ne
 
Jakub Ło­pu­szań­ski – III miej­sce
Ka­te­go­ria: prace fo­to­gra­ficz­ne
VII Edy­cja Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go
„Fil­mo­we in­spi­ra­cje”
p. A. Szwed
Mar­ty­na Pół­chło­pek – Na­gro­da
Oli­wia Ry­chlic­ka – Na­gro­da
Hanna Sowa – Wy­róż­nie­nie
ka­te­go­ria: Ma­lar­stwo
 
Oli­wia Ry­chlic­ka – Na­gro­da
Mar­ty­na Pół­chło­pek – Wy­róż­nie­nie
ka­te­go­ria: ry­su­nek
 Wo­je­wódz­ki Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Mar­twa na­tu­ra – przed­mio­ty in­te­re­su­ją­ce” 
p. A. Szwed
Lena Maraj – Na­gro­da
Oli­wia Ry­chlic­ka – Na­gro­da
III Edy­cja Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go
„Ar­chi­tek­tu­ra Pod­kar­pa­cia” 
p. A. Szwed
Bar­tosz Słyś – Wy­róż­nie­nie Po­wia­to­wy Kon­kurs na Pro­jekt Graf­fi­ti
„LET’S LEARN” 
p. A. Szwed
Zu­zan­na Pru­gar – Lau­re­at­ka
Do­mi­ni­ka Guzik – Fi­na­list­ka
Ka­ro­li­na Mi­cha­lik – Fi­na­list­ka
VI Po­wia­to­wy Kon­kurs Antyk – od słowa do dzie­ła p. J. Te­śniarz
Fran­ci­szek Gra­dus – Lau­re­at
Paweł Do­ma­gal­ski – Lau­re­at
Bar­tosz Słyś – Lau­re­at
Za­cha­ry Salej – Lau­re­at
Szy­mon Pa­czo­sa – Fi­na­li­sta
Pa­tryk Uliasz – Fi­na­li­sta
Mag­da­le­na Ha­brat – Fi­na­list­ka
VIII Ogól­no­pol­skie Dyk­tan­do Nie­pod­le­gło­ścio­we
„Po pol­sku do hi­sto­rii”
p. J. Te­śniarz
p. J. So­wiń­ska
Julia Ja­kó­bow­ska – 
Na­gro­da spe­cjal­na Sta­ni­sła­wy Bełch
Emi­lia Ja­kó­bow­ska – Wy­róż­nie­nie
w ka­te­go­rii klas 1-3
Milen Łątka – Wy­róż­nie­nie
w ka­te­go­rii klas 1-3
Lena Maraj –
Na­gro­da spe­cjal­na Sta­ni­sła­wy Bełch
Igor Wanik – Wy­róż­nie­nie
w ka­te­go­rii klas 4-6
Mi­le­na Kuck – Wy­róż­nie­nie
w ka­te­go­rii klas 7-8
Wo­je­wódz­ki Kon­kurs Li­te­rac­ki
„Pod­kar­pa­cie za­klę­te w po­ezji”
M. Błasz­czyk
p. M. Naj­bar
J. Te­śniarz
Lena Maraj – I miej­sce Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Li­te­rac­ki
„Tur­niej jed­ne­go wier­sza”
p. M. Błasz­czyk
Rok­sa­na Ży­chow­ska –
I miej­sce w ka­te­go­rii proza,
II miej­sce w ka­te­go­rii po­ezja
Zu­zan­na Pru­gar –
III miej­sce w ka­te­go­rii po­ezja 
III Wo­je­wódz­ki Kon­kurs Li­te­rac­ki
Wol­ność jest w nas.
Ku pa­mię­ci żoł­nie­rzy wy­klę­tych 
p. J. Te­śniarz 
Szy­mon Zych – I miej­sce
kat. kl. I-III
Adam Nowak – Wy­róż­nie­nie
Jakub Ło­pu­szań­ski  – Wy­róż­nie­nie
kat. kl. IV-VIII
VII Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Ozdo­ba cho­in­ko­wa”
p. D. Ba­ra­basz
p. A, Szwed
Ni­ko­la Ol­szew­ska,
Mak­sy­mi­lian Nowak – 
Na­gro­da;
 
Igor Baran,
Maja Ży­gło­wicz,
Ame­lia Bar­czyk,
Filip Kranc – 
Wy­róż­nie­nie
Kon­kurs Pla­stycz­ny „Dom moich ma­rzeń”
w ra­mach X edy­cji Dnia Edu­ka­cji Ar­chi­tek­to­nicz­nej
p. A. Szwed
 Fran­ci­szek Gra­dus,
Paweł Do­ma­gal­ski,
Szy­mon Pa­czo­sa,
Pa­tryk Uliasz,
Mag­da­le­na Ha­ba­rat,
Za­cha­ry Salej,
Bar­tosz Słyś.
 VIII Ogól­no­pol­skie
Dyk­tan­do Nie­pod­le­gło­ścio­we
„Po pol­sku do hi­sto­rii”
za­kwa­li­fi­ko­wa­ni do fi­na­łu wo­je­wódz­kie­go
p. J. So­wiń­ska
p. J. Te­śniarz 
 Do­mi­ni­ka Mie­rzyń­ska, 
Jakub Ol­szyk,
An­to­ni­na Pru­gar,
Mal­wi­na Do­ma­gal­ska,
Ame­lia Bar­czyk,
Jakub Ło­pu­szań­ski,
Jan Szyn­dlar,
Szy­mon Pa­czo­sa,
Bar­tosz Słyś,
Do­mi­ni­ka Guzik,
Zu­zan­na Pru­gar,
Rok­sa­na Ży­chow­ska.
 Ogól­no­pol­ski Kon­kurs
„Z po­praw­ną pol­sz­czy­zną na co dzień”
za­kwa­li­fi­ko­wa­ni do II etapu
p. J. Kilar
p. M. Naj­bar
p. M. Go­muł­ka-Woj­toń
p. J. Te­śniarz 
 Adam Bik,
An­to­ni­na Pru­gar,
Maja Ma­rian­na Jamka,
Cyryl Uber­man,
Igna­cy Zaj­del,
Mi­le­na Łątka,
Jakub Ło­pu­szań­ski,
Jan Szyn­dlar.
 Ogól­no­pol­ski Kon­kurs
„Z or­to­gra­fią na co dzień”
za­kwa­li­fi­ko­wa­ni do II etapu
 p. M. Frą­czek
p. M. Naj­bar
p. M. Go­muł­ka-Woj­toń
Mi­le­na Kuck,
Bar­tosz Słyś,
Rok­sa­na Ży­chow­ska.
Przed­mio­to­wy Kon­kurs z Ję­zy­ka Pol­skie­go
za­kwa­li­fi­ko­wa­ni do etapu re­jo­no­we­go
p. J. Te­śniarz
Za­cha­ry Salej Przed­mio­to­wy Kon­kurs z Ję­zy­ka An­giel­skie­go
za­kwa­li­fi­ko­wa­ny do etapu re­jo­no­we­go
p. I. Fo­rem­ny 
Bar­tosz Słyś Przed­mio­to­wy Kon­kurs z Hi­sto­rii
za­kwa­li­fi­ko­wa­ny do etapu re­jo­no­we­go
p. J. Orysz­czak
Fran­ci­szek Guzik
Ma­ciej Ko­nop­ka
Przed­mio­to­wy Kon­kurs z Che­mii
za­kwa­li­fi­ko­wa­ni do etapu re­jo­no­we­go
p. C. Kafel
Jakub Jaź­wiec­ki
Za­cha­ry Salej
We­ro­ni­ka Zaj­del
Przed­mio­to­wy Kon­kurs z Bio­lo­gii
za­kwa­li­fi­ko­wa­ni do etapu re­jo­no­we­go
p. M. Ha­brat
p. C. Kafel