Sukcesy uczniów 2021/2022

Tegoroczne sukcesy naszych uczniów.

Gratulujemy!

 
Suk­ce­sy szkol­ne
 
Uczeń, Lo­ka­taKon­kursPrzy­go­to­wu­ją­cy,
Or­ga­ni­za­tor
An­to­ni­na Pru­gar, Adam Bik – I miej­sce
Oli­wia Fur­tek, Wik­tor Cha­jec – II miej­sce
Ni­ko­la Ol­szew­ska, Iga Ku­cza­ła –  III miej­sce
Julia Bałon,
Alek­san­dra Sie­dlec­ka,
Bar­tosz Guzik,
Kaja Mola,
Zu­zan­na Wajda,
Mał­go­rza­ta Du­biel
– Wy­róż­nie­nie
Szkol­ny Kon­kurs pla­stycz­ny na kartę wiel­ka­noc­ną
p. A. Szwed,
p. K. Frej-Zaj­del,
p. R. Ra­chwał
Ni­ko­la Ol­szew­ska – Lau­re­at­ka Szkol­ny kon­kurs
na ani­mo­wa­ną kart­kę wiel­ka­noc­ną
wy­ko­na­ną tech­ni­ką kom­pu­te­ro­wą
p. J. Jusz­czyk
 Jakub Weron – Lau­re­at­ka
Ame­lia Bo­bu­sia – Lau­re­at­ka
Mi­le­na Wajda – Lau­re­at­ka
Kon­kurs na okład­kę ulu­bio­nej książ­ki   p. K. Frej-Zaj­del
p. R. Ra­chwał
 
Suk­ce­sy po­zasz­kol­ne
 
Uczeń, Lo­ka­taKon­kursPrzy­go­to­wu­ją­cy,
Or­ga­ni­za­tor
Bar­tosz Słyś
lau­re­at Kon­kur­su Przed­mio­to­we­go z Język Pol­skie­go
oraz fi­na­li­sta Kon­kur­su Przed­mio­to­we­go z Che­mii
 
Se­ba­stian Pikul
lau­re­at Kon­kur­su Przed­mio­to­we­go z Bio­lo­gii,
 
Mag­da­le­na Ha­brat
fi­na­list­ka Kon­kur­su Przed­mio­to­we­go z Ję­zy­ka Pol­skie­go,
 
Szy­mon Rymar
fi­na­li­sta Kon­kur­su Przed­mio­to­we­go z Ję­zy­ka Pol­skie­go,
 
Maria Guzik
fi­na­list­ka Kon­kur­su Przed­mio­to­we­go z Bio­lo­gii,
 
Alek­san­dra Ku­stra
fi­na­list­ka Kon­kur­su Przed­mio­to­we­go z Bio­lo­gii.
Ku­ra­to­ryj­ne Kon­kur­sy Przed­mio­to­we
p. M. Ha­brat,
p. J. Te­śniarz,
p. C. Kafel,
p. J. So­wiń­ska
Maja Te­ne­ta,
Ada Lew­czak,
Se­ba­stian Kop­cio – 
Na­gro­da
Kon­kurs Pla­sty­ki Dzie­ci i Mło­dzie­ży Po­gra­ni­cza
“Kred­ki”
p. A. Szwed
Fran­ci­szek Pa­czo­sa,
Filip Trzna­del,
Lena Smo­roń­ska – 
Wy­róż­nie­nie
Wo­je­wódz­ki Kon­kurs Pla­stycz­ny
“Dom moich ma­rzeń” 
p. A. Szwed
Adam Cza­por – III  miej­sce
IV edy­cja Kon­kurs Pla­stycz­ne­go
“Ar­chi­tek­tu­ra Pod­kar­pa­cia 2022” 
p. A. Szwed
Maja Ży­gło­wicz,
Anna For­nal – 
Na­gro­da
II Mię­dzy­po­ko­le­nio­wy Kon­kurs Pla­stycz­ny
“Wspo­mnie­nie z dzie­ciń­stwa”
p. A. Szwed
 Mag­da­le­na Ha­brat
Jo­an­na Za­po­ra
za­kwa­li­fi­ko­wa­ne
do etapu re­jo­no­we­go
 Kon­kurs Przed­mio­to­wy
z Ma­te­ma­ty­ki
 p. J. Zaj­del
 Mag­da­le­na Ha­brat
Alek­san­dra Ku­stra
Bar­tosz Słyś
Szy­mon Rymar
za­kwa­li­fi­ko­wa­ni
do etapu re­jo­no­we­go
Kon­kurs Przed­mio­to­wy
z Ję­zy­ka Pol­skie­go 
 p. J. Te­śniarz
p. J. So­wiń­ska
 Bar­tosz Słyś
 za­kwa­li­fi­ko­wa­ny
do etapu re­jo­no­we­go
Kon­kurs Przed­mio­to­wy
z Che­mii 
 p. C. Kafel
Szy­mon Rymar
 z – akwa­li­fi­ko­wa­ny
do etapu re­jo­no­we­go
Kon­kurs Przed­mio­to­wy
z Hi­sto­rii 
p. J. Orysz­czak 
Alek­san­dra Ku­stra
Se­ba­stian Pikul
Maria Guzik
za­kwa­li­fi­ko­wa­ni
do etapu re­jo­no­we­go
Kon­kurs Przed­mio­to­wy
z Bio­lo­gii
p. M. Ha­brat
p. C. Kafel
Ja­go­da Sta­roń
za­kwa­li­fi­ko­wa­na
do etapu re­jo­no­we­go
Kon­kurs Przed­mio­to­wy
z Ję­zy­ka Hisz­pań­skie­go
p. K. Al­brycht-Bła­hut
Fran­ci­szek Gra­dus – Lau­re­at
Bar­tosz Słyś – Lau­re­at
IX Edy­cji Dyk­tan­da Nie­pod­le­gło­ścio­we­go
„Po Pol­sku do Hi­sto­rii”
p. J. So­wiń­ska
p. J. Te­śniarz
Ni­ko­la Ol­szew­ska – Wy­róż­nie­nie
ka­te­go­ria so­li­sta
Hanna Sowa – Wy­róż­nie­nie
ka­te­go­ria re­cy­ta­tor
Chór Varia – Wy­róż­nie­nie
ka­te­go­ria ze­spół
XVII Po­wia­to­wym Kon­kur­sie
Pie­śni i Po­ezji Pa­trio­tycz­nej
p. J. Żół­koś
p. J. So­wiń­ska
p. J. Te­śniarz
Jan Szyn­dlar,
Ja­dwi­ga To­ma­szew­ska,
Fran­ci­szek Gra­dus
Kon­kurs bi­blij­ny
za­kwa­li­fi­ko­wa­ni do II etapu
p. I. Uliasz
Ni­ko­la Ol­szew­ska – I miej­sce
Blan­ka Stel­mach – III miej­sce
Maja Ży­gło­wicz – Wy­róż­nie­nie
VIII Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Ozdo­ba cho­in­ko­wa”
p. A. Szwed