Sukcesy uczniów 2022/2023

Tegoroczne sukcesy naszych uczniów.

Gratulujemy!

 
 
Suk­ce­sy po­zasz­kol­ne
 
Uczeń, Lo­ka­taKon­kursPrzy­go­to­wu­ją­cy,
Or­ga­ni­za­tor,
Opie­kun
Jan Szyn­dlar
Fi­na­li­sta
XXI Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Po­lo­ni­stycz­ny
„Z po­praw­ną pol­sz­czy­zną na co dzień”
p. M. Błasz­czyk
Jan Szyn­dlar
Fi­na­li­sta
Kon­kurs Bi­blij­ny
„Wie­rzę w Ko­ściół Je­zu­sa Chry­stu­sa”
p. I. Uliasz
Mi­le­na Gonet
Wy­róż­nie­nie
XXIII Kon­kurs Pio­sen­ki Dzie­cię­cej p. J. Te­śniarz
Ja­dwi­ga To­ma­szew­ska
Wy­róż­nie­nie
Mię­dzysz­kol­ne­go Kon­kur­su Pio­sen­ki Po­zy­tyw­nej p. J. Te­śniarz
Bry­gi­da To­ma­szew­ska
III miej­sce w ka­te­go­rii klasy I – III
Mi­le­na Gonet
I miej­sce w ka­te­go­rii klasy IV – V
Hanna Ba­cher
III miej­sce w ka­te­go­rii klasy IV – V
Ni­ko­la Ol­szew­ska
II miej­sce w ka­te­go­rii klasy IV – VIII
VII Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Pio­sen­ki Pol­skiej
„Cudze chwa­li­cie, swego nie zna­cie”
p. J. Te­śniarz
Jan Szyn­dlar
II na­gro­da
ka­te­go­ria PROZA
za opo­wia­da­nie „Fi­gur­ka pra­dziad­ka”.
Kro­śnień­ski Kon­kur­su
Li­te­rac­kiej Twór­czo­ści Mło­dzie­ży
p. M. Błasz­czyk
Ju­lian Mach­nik  – 8 miej­sce w kraju
Jo­an­na Szelc  – 14 miej­sce w kraju
Fran­ci­szek Okar­mus  – 18 miej­sce w kraju
Jan Kuź­nar  – 19 miej­sce w kraju
Anna Tasz – 20 miej­sce w kraju
Ogól­no­pol­ski Kon­kurs
 „Orzeł Edu­ka­cji Wcze­snosz­kol­nej”
 
p. M. Fry­drych,
p. B. Nie­dzie­la
Ju­lian Mach­nik – 4 miej­sce w kraju
Wanda To­ma­szew­ska – 11 miej­sce w kraju
Ky­ry­lo Tka­chen­ko  – 12 miej­sce w kraju
Anna Ko­lan­ko  – 13 miej­sce w kraju
Fran­ci­szek Okar­mus  – 15 miej­sce w kraju
Jakub Burek  – 18 miej­sce w kraju
Jacek Trzna­del  – 18 miej­sce w kraj.
Ogól­no­pol­ski Kon­kurs
„Orzeł Ma­te­ma­tycz­ny”
p. M. Fry­drych,
p. B. Nie­dzie­la
Fran­ci­szek Gra­dus – I miej­sce
Ka­je­tan Pasz­kow­ski – II miej­sce
Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs z Ję­zy­ka An­giel­skie­go
„Cul­tu­re First”.
p. R. Gan­carz
Ja­go­da Sta­roń
wy­róż­nie­nie
V Wo­je­wódz­ki Kon­kurs Li­te­rac­ki
„Wol­ność jest w nas.
Ku pa­mię­ci żoł­nie­rzy wy­klę­tych” – 
p. J. Te­śniarz
kl. IV-V
I miej­sce – Mi­le­na Gonet
III miej­sce – Hanna Ba­cher
 
kl. VI – VIII
II miej­sce – Ni­ko­la Ol­szew­ska
VII Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs
Pio­sen­ki Pol­skiej
„Cudze chwa­li­cie, swego nie zna­cie”

p. J. Te­śniarz
Ju­lian Mach­nik
8 miej­sce w kraju
Jo­an­na Szelc
14 miej­sce w kraju
 
Fran­ci­szek Okar­mus
18 miej­sce w kraju
Jan Kuź­nar
19 miej­sce w kraju
Anna Tasz
20 miej­sce w kraju
Ogól­no­pol­ski Kon­kurs
„Orzeł Edu­ka­cji Wcze­snosz­kol­nej”

p. M. Fry­drych
p. B. Nie­dzie­la 
Maria Guzik
lau­re­at­ka Kon­kur­su Przed­mio­to­we­go z Bio­lo­gii,

Paweł Do­ma­gal­ski
lau­re­at Kon­kur­su Przed­mio­to­we­go z Ję­zy­ka Pol­skie­go,
 
Anna For­nal
fi­na­list­ka Kon­kur­su Przed­mio­to­we­go z Ję­zy­ka Pol­skie­go,
 
Szy­mon Koźba
fi­na­li­sta Kon­kur­su Przed­mio­to­we­go z Ma­te­ma­ty­ki.
Ku­ra­to­ryj­ne Kon­kur­sy Przed­mio­to­we p. C. Kafel,
p. J. Te­śniarz,
p. M. Błasz­czyk,
p. J. Zaj­del
Maks Płaza,
Do­mi­nik Gac,
Mi­łosz Patla,
Kry­stian Łu­czyń­ski,
Mi­ko­łaj Pie­trzyk,
Mi­łosz Makoś
Zwy­cięz­cy tur­nie­ju
Mię­dzysz­kol­ny Tur­niej MZSPlay Ju­nior
Le­ague of Le­gends
p. J. Jusz­czyk
Lau­re­aci z klas V:
Zu­zan­na Ka­czor,
An­to­ni­na Pru­gar,
Maja Jamka,
Ali­cja So­but­ka,
Julia Salej.
 
Lau­re­aci z klas VI:
Iwona Bo­bu­sia,
Ni­ko­la Ol­szew­ska,
Ja­dwi­ga To­ma­szew­ska,
Adam Ny­kiel,
Maja Ży­gło­wicz.
Ogól­no­pol­ski Kon­kur­sie Bio­lo­gicz­ny
dla klas V i VI
p. C. Kafel
Zofia Orze­chow­ska
Na­gro­da

Alek­san­dra Rzeź­nik,
Au­re­lia Bisz­cza­nik
Wy­róż­nie­nie
Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„W po­szu­ki­wa­niu wio­sny”
p. D. Ba­ra­basz
Mag­da­le­na Karp,
Nina Zych
Na­gro­da
Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Książ­ka, jak ma­lo­wa­na”
p. D. Ba­ra­basz
Hanna Kuź­nar,
Do­ma­gal­ski Paweł,
Igor Wanik
 
za­kwa­li­fi­ko­wa­ni
do etapu po­wia­to­we­go
Kon­kurs Ję­zy­ka An­giel­skie­go
The En­glish Chal­len­ge
p. I. Fo­rem­ny
Na­gro­dy:
Zu­zan­na Po­rę­ba, 
Mal­wi­na Do­ma­gal­ska,
Alek­san­dra Pół­chło­pek
Kon­kurs Pla­sty­ki
Dzie­ci i Mło­dzie­ży Po­gra­ni­cza
„Kred­ki”
p. A. Szwed,
p. B. Nie­dzie­la
Zu­zan­na Po­rę­ba
III miej­sce
 
 Ni­ko­la Ol­szew­ska
Maja Ży­gło­wicz
Wy­róż­nie­nie
IX edy­cja kon­kur­su pla­stycz­ne­go
„Fil­mo­we in­spi­ra­cje”
p. A. Szwed
Alek­san­der La­skow­ski
XIV miej­sce

Wik­tor Mo­skal
XVI miej­sce

Olaf Trzna­del
LXXVI miej­sce
X Kon­kurs Wie­dzy
Tech­nicz­nej i Mo­to­ry­za­cyj­nej
p. J. Jusz­czyk
Anna For­nal,
Paweł Do­ma­gal­ski
za­kwa­li­fi­ko­wa­nie
Etap wo­je­wódz­ki
Kon­kur­su Przed­mio­to­we­go
z Ję­zy­ka Pol­skie­go
 p. M. Błasz­czyk
P. J. Te­śniarz
Maria Guzik
za­kwa­li­fi­ko­wa­nie
Etap wo­je­wódz­ki
Kon­kur­su Przed­mio­to­we­go
z Bio­lo­gii
p. C. Kafel 
Szy­mon Koźba
za­kwa­li­fi­ko­wa­nie
Etap wo­je­wódz­ki
Kon­kur­su Przed­mio­to­we­go
z Ma­te­ma­ty­ki
p. J. Zaj­del
Fran­ci­szek Gra­dus
I  miej­sce
IX edy­cja Kon­kur­su Zna­jo­mo­ści Ję­zy­ka An­giel­skie­go
„Ju­nior Ma­ster of En­glish”
p. I. Fo­rem­ny
Bła­żej Gonet,
Bła­żej Chi­lik,
Igor Wanik,
Szy­mon Pa­czo­sa,
Mi­łosz Makoś,
Maks Płaza,
Pa­tryk Uliasz,
Mi­ko­łaj Wę­grzyń­ski
III miej­sce
I Otwar­te Mi­strzo­stwa Kro­sna
Szkół Pod­sta­wo­wych
w Fut­sa­lu
p. D. So­liń­ski,
p. M. Ma­cul­ski
Mar­cel Win­ter,
Mi­ko­łaj Fi­li­pek
I miej­sce
Po­wia­to­we Igrzy­ska Dzie­ci
w Te­ni­sie Sto­ło­wym Chłop­ców
p. D. So­liń­ski,
p. M. Ma­cul­ski
Ja­go­da Sta­roń,
Ja­go­da Ja­sio­now­ska,
Ka­ta­rzy­na Hacz,
Emi­lia Zaj­del,
Maria Guzik,
Maja Te­ne­ta,
Julia Zaj­del,
Maja To­karz,
Ka­ri­na Bry­nec­ka
II miej­sce
Po­wia­to­we Igrzy­ska Mło­dzie­ży Szkol­nej
w Piłce Siat­ko­wej Dziew­cząt
p. D. So­liń­ski,
p. M. Ma­cul­ski
Paweł Do­ma­gal­ski,
Szy­mon Pa­czo­sa,
Kac­per Kwo­lek,
Bła­żej Chi­lik,
Mi­łosz Makoś,
Pa­tryk Uliasz,
Igor Wanik,
Krzysz­tof Drozd
III miej­sce
Po­wia­to­we Igrzy­ska Mło­dzie­ży Szkol­nej
w Piłce Siat­ko­wej Chłop­ców
p. D. So­liń­ski,
p. M. Ma­cul­ski
Mi­łosz Gonet,
Igor Baran,
Mar­cel Win­ter,
Wik­tos Sta­nosz,
Bar­tosz Guzik,
Karol Sta­siak,
Jan Szyn­dlar,
Filip Kranc,
Mak­sy­mi­lian Ki­jow­ski,
Adam Ko­siek,
Wik­tor Sowa
II miej­sce
 
Po­wia­to­we Igrzy­ska Dzie­ci
w Ko­szy­ków­ce Chłop­ców
p. D. So­liń­ski,
p. M. Ma­cul­ski
Mi­ko­łaj Bo­ra­tyn,
Paweł Do­ma­gal­ski,
Krzysz­tof Drozd,
Kac­per Kwo­lek,
Maks Płaza,
Pa­tryk Uliasz,
Igor Wanik
II miej­sce
Po­wia­to­we Igrzy­ska Mło­dzie­ży Szkol­nej
w Ko­szy­ków­ce Chłop­ców star­szych
p. M. Ma­cul­ski,
p. D. So­liń­ski
Julia Mur­dzia
za­kwa­li­fi­ko­wa­nie
Etap re­jo­no­wy
Kon­kur­su Przed­mio­to­we­go
z Geo­gra­fii
p. B. Szwed
Anna For­nal
za­kwa­li­fi­ko­wa­nie
Etap re­jo­no­wy
Kon­kur­su Przed­mio­to­we­go
z Ję­zy­ka Pol­skie­go
p. M. Błasz­czyk
Jan Szyn­dlar
za­kwa­li­fi­ko­wa­nie
Etap fi­na­ło­wy
Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su 
Z po­praw­ną pol­sz­czy­zną na co dzień
p. M. Błasz­czyk
Hanna Ba­cher 
Na­gro­da
 
Mi­chał Sie­niaw­ski,
Szy­mon Urba­nek,
Zofia Szeja,
Ali­cja Ja­ku­bo­wicz
Wy­róż­nie­nie
XII edy­cja kon­kur­su
„Dom moich ma­rzeń”
Przy­go­da z ar­chi­tek­tu­rą
p. A. Szwed
Wanda To­ma­szew­ska,
Jo­an­na Szelc,
Ju­lian Mach­nik
za­kwa­li­fi­ko­wa­nie
II etap
Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su
„Po­praw­na or­to­gra­fia”
p. M. Fry­drych
Ja­go­da Sta­roń
I miej­sce
w kat. Re­cy­ta­cja
 
Varia
I miej­sce
w kat. Ze­spół
XVIII Po­wia­to­wy Kon­kurs
Pie­śni i Po­ezji Pa­trio­tycz­nej
p. J. Te­śniarz
Fran­ci­szek Gra­dus
Maja Jamka,
Paweł Do­ma­gal­ski,
Hanna Kuź­nar,
Szy­mon Pa­czo­sa
X Ogól­no­pol­skie Dyk­tan­do
Nie­pod­le­gło­ścio­we
„Po pol­sku do hi­sto­rii”

za­kwa­li­fi­ko­wa­ni do fi­na­łu kon­kur­su
p. J. So­wiń­ska,
p. J. Te­śniarz
 
Suk­ce­sy szkol­ne
 
Uczeń, Lo­ka­taKon­kursPrzy­go­to­wu­ją­cy,
Or­ga­ni­za­tor,
Opie­kun
 Zu­zan­na Giżka – I miej­sce
 Mi­le­na Łątka – II miej­sce
 Ame­lia Galas – III miej­sce
Szkol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Bi­blio­te­ka ma­rzeń”
p. A. Szwed
p. K. Frej-Zaj­del
Maja Bod­kow­ska,
Mi­le­na Kmąk,
Zofia Orze­chow­ska,
Igna­cy Prus,
I miej­sce

Piotr Czu­bik,
Mi­le­na Dę­biec,
Hanna Ko­zic­ka,
Sta­ni­sław Naj­bar,
Alek­san­dra Ptak,
Ali­cja Szelc
II miej­sce

Mag­da­le­na Karp,
Alek­san­dra Rzeź­nik
III miej­sce
 

II miej­sce
 
Mak­sy­mi­lian Bro­cła­wicz,
Laura Chro­bak,
Hanna Cy­pu­ra,
Szy­mon Saj­dak,
Wy­róż­nie­nie
Szkol­ny Kon­kurs
„Mistrz czy­ta­nia ze zro­zu­mie­niem”
p. D. Ba­ra­basz
p. J. Kilar
Klasa 4c
Klasa 1b
Słod­kie na­gro­dy
 
Klasa 4b
Klasa 3a
Wy­róż­nie­nie
Kon­kurs na wio­sen­ną aran­ża­cję
drzwi kla­so­wych
Wy­cho­waw­cy
klas, 
Sa­mo­rząd
uczniow­ski
 Klasa Ib
Klasa IIa
Lau­re­aci
 
Klasa VIa
Klasa IVb
Klasa IVc
Lau­re­aci
 Fe­sti­wal
Je­sien­no-Hal­lo­we­eno­wy
 Wy­cho­waw­cy
klas