Sukcesy przedszkolaków 2014/2015

Kolejne przedszkolne i pozaprzedszkolne
sukcesy naszych przedszkolaków.

Gratulujemy!

Rok szkolny 2014/2015

Suk­ce­sy przed­szkol­ne 

Przed­szko­lak Kon­kurs Miej­sce Przy­go­to­wu­ją­cy
 Wik­tor Sowa
i Filip Kranc
 Przed­szkol­ny Kon­kurs Mu­zycz­ny
„Do, Ra, Mi”
 I miej­sce  p. T. Wajs
Iga Ku­cza­ła
i Ame­lia Bar­czyk
 p. M. Pel­czar
Alek­san­dra Cze­kaj  p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska,
p. A. Kraus-Przy­by­ła
Igor Baran II miej­sce p. T. Wajs 
Sta­ni­sław Ma­ter­niak
i Julia Salej
 p. M. Pel­czar
Kor­ne­lia Szmyd
i Fran­ci­szek Pa­czo­sa
 p. M. Pel­czar
Hanna Gonet  p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska,
p. A. Kraus-Przy­by­ła
Filip Foryś,
Ma­te­usz Cwy­nar,
Zu­zan­na Wajda
III miej­sce p. T. Wajs 
Ma­te­usz Szuba
i Emila Tasz
 p. M. Pel­czar
An­to­ni­na Pru­gar p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska,
p. A. Kraus-Przy­by­ła 
Iga Ku­cza­ła  Przed­szkol­ny Kon­kurs Re­cy­ta­tor­ski
„Moje ulu­bio­ne zwie­rząt­ko”
I miej­sce p. M. Pel­czar
Hanna Gonet p. A. Kraus-Przy­by­ła,
p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska
Ame­lia Bar­czyk p. M. Pel­czar
Filip Foryś II miej­sce p. T. Wajs
Fran­ci­szek Pa­czo­sa p. M. Pel­czar
Fran­ci­szek Gra­dus p. A. Kraus-Przy­by­ła,
p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska
Zu­zan­na Wajda p. T. Wajs
Kor­ne­lia Szmyd III miej­sce p. M. Pel­czar
Julia Bałon p. A. Kraus-Przy­by­ła,
p. B. Czen­czek-Ser­wiń­ska
Adam Ny­kiel p. T. Wajs
 Zu­zan­na Wajda  Przed­szkol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Zima Lubi dzie­ci”
 I miej­sce p. T. Wajs
Ga­brie­la Kozik II miej­sce p. B. Czen­czek-Ser­wiń­ska,
p. A. Kraus-Przy­by­ła
Alek­san­dra Mosz­czyń­ska II miej­sce p. T. Wajs
Iga Ku­cza­ła II miej­sce p. M. Pel­czar
Fran­ci­szek Gra­dus III miej­sce p. B. Czen­czek-Ser­wiń­ska, p. A. Kraus-Przy­by­ła
Adam Ny­kiel III miej­sce p. T. Wajs
Filip Trzna­del III miej­sce p. M. Pel­czar

Suk­ce­sy po­za­przedsz­kol­ne

Przed­szko­lak Kon­kurs  Miej­sce  Przy­go­to­wu­ją­cy 
Mar­ty­na Bro­cła­wik
Ja­go­da Sta­roń
Jo­achim Pelc
Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs Przy­rod­ni­czy
„Je­stem przy­ja­cie­lem przy­ro­dy”
II miej­sce p. N. Da­chow­ska-Guzik,
p. W. Ga­łusz­ka,
p. K. Tar­kow­ska
Mar­ty­na Liput Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs Re­cy­ta­tor­ski
„Ża­czek przed­szko­la­czek”
Wy­róż­nie­nie p. N. Da­chow­ska-Guzik,
p. K. Tar­kow­ska
Julia Zaj­del Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Barwy je­sie­ni”
Wy­róż­nie­nie p. W. Ga­łusz­ka
Blan­ka Stel­mach Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs
„Jak po­ma­gam przy­go­to­wać się zwie­rzę­tom do zimy”
Wy­róż­nie­nie p. W. Ga­łusz­ka
 Fran­ci­szek Gra­dus  Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs
„Ża­czek przed­szko­la­czek na sce­nie”
 Na­gro­da p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska,
p. A. Kraus-Przy­by­ła 
Na­ta­lia Pa­ster­kie­wicz Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny „Moja cho­in­ka” III miej­sce p. T. Wajs
Aleks Pa­na­siuk Wy­róż­nie­nie p. J. Kilar
Łucja Kania Wy­róż­nie­nie  
Jakub Ło­pu­szań­ski Wy­róż­nie­nie p. A. Kraus-Przy­by­ła
p. B. Czen­czek-Ser­wiń­ska
Maria Guzik Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Barwy je­sie­ni”
I miej­sce p. J. Kilar
Jan Szyn­dlar II miej­sce p. T. Wajs
Ali­cja Sie­niaw­ska Wy­róż­nie­nie p. A. Kraus-Przy­by­ła
p. B. Czen­czek-Ser­wiń­ska
Julia Zaj­del Wy­róż­nie­nie p. W. Ga­łusz­ka