Sukcesy przedszkolaków 2015/2016

Kolejne przedszkolne i pozaprzedszkolne
sukcesy naszych przedszkolaków.

Gratulujemy!

Rok szkolny 2015/2016

Suk­ce­sy przed­szkol­ne

Przed­szko­lak Kon­kurs Miej­sce Przy­go­to­wu­ją­cy,
Or­ga­ni­za­tor
       
Mi­le­na Łątka Przed­szkol­ny Kon­kurs Re­cy­ta­tor­ski
„Ko­lo­ro­wy Świat Dziec­ka” 
I miej­sce  p. T. Wajs 
Ma­te­usz Su­che­ta I miej­sce
An­to­ni For­nal I miej­sce  p. M. Pel­czar
Igna­cy Zaj­del II miej­sce  p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska
p. A. Kraus-Przy­by­ła
An­to­ni­na Pru­gar  III miej­sce  p. T. Wajs 
Emi­lia Tasz Przed­szkol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Ko­lo­ry je­sie­ni”
I miej­sce p. A. Kraus-Przy­by­ła,
B. Czę­czek-Ser­wiń­ska
Ame­lia Bar­czyk I miej­sce p. T. Wajs
Mi­chał Szaj­na I miej­sce p. M. Pel­czar
Lena Wój­cik II miej­sce p. A. Kraus-Przy­by­ła,
B. Czę­czek-Ser­wiń­ska
Iga Ku­cza­ła II miej­sce p. T. Wajs
Oli­wia Kra­wiec II miej­sce p. M. Pel­czar
Na­ta­lia Cze­kaj III miej­sce p. A. Kraus-Przy­by­ła,
B. Czę­czek-Ser­wiń­ska
Kor­ne­lia Szmyd III miej­sce p. T. Wajs
Filip Bron­ka III miej­sce p. M. Pel­czar
Na­ta­lia Suwaj Wy­róż­nie­nie p. A. Kraus-Przy­by­ła,
B. Czę­czek-Ser­wiń­ska

Suk­ce­sy po­za­przedsz­kol­ne

Przed­szko­lak Kon­kurs Miej­sce Przy­go­to­wu­ją­cy
Hanna Gonet Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs Re­cy­ta­tor­ski
„Ża­czek przed­szko­la­czek na sce­nie”
Wy­róż­nie­nie p. T. Wajs 
Ame­lia Bar­czyk Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs Re­cy­ta­tor­ski
„Wio­sen­ne wier­szo­wan­ki” 
I miej­sce
Hanna Gonet Wy­róż­nie­nie
 Hanna Gonet IV Mię­dzy­przedsz­kol­nu Kon­kurs Kolęd i Pa­sto­ra­łek  III miej­sce