Sukcesy przedszkolaków 2016/2017

Kolejne przedszkolne i pozaprzedszkolne
sukcesy naszych przedszkolaków.

Gratulujemy!

Rok szkolny 2016/2017

Suk­ce­sy przed­szkol­ne

Przed­szko­lak Kon­kurs Miej­sce Przy­go­to­wu­ją­cy,
Or­ga­ni­za­tor
Julia
Wiatr-To­kar­ska
Przed­szkol­ny Kon­kurs Re­cy­ta­tor­ski
„Kwie­cień – ple­cień”
I miej­sce p. M. Pel­czar
Jakub Ol­szyk p. A. Kraus-Przy­by­ła,
p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska
San­dra Gazda p. T. Wajs,
p. M. Woj­toń
Ewa Pasz­kow­ska II miej­sce p. M. Pel­czar
Apo­lo­nia Erd p. A. Kraus-Przy­by­ła, 
p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska
Ali­cja Ja­ku­bo­wicz p. T. Wajs, 
p. M. Woj­toń
Na­ta­lia Po­bil­ska III miej­sce p. M. Pel­czar
Lena Tom­kie­wicz p. A. Kraus-Przy­by­ła, 
p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska
An­to­ni For­nal p. T. Wajs, 
p. M. Woj­toń
We­ro­ni­ka Weron Przed­szkol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„My się zimy nie boimy”
 I miej­sce    p. M. Pel­czar
Oli­wia Dacyl  p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska,
p. A. Kraus-Przy­by­ła
Oli­wia Kra­wiec  p. T. Wajs
Emi­lia Bo­ra­tyn  II miej­sce    p. M. Pel­czar 
Zofia Szeja  p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska, 
p. A. Kraus-Przy­by­ła
Do­mi­ni­ka Mie­rzyń­ska  p. T. Wajs
Anna Tasz III miej­sce    p. M. Pel­czar 
Na­ta­lia Suwaj  p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska, 
p. A. Kraus-Przy­by­ła
Ali­cja Ja­ku­bo­wicz p. T. Wajs 
Laura Zio­bro  Przed­szkol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny 
„Świą­tecz­na kart­ka”
 I miej­sce p. K. Tar­kow­ska,
p. N. Da­chow­ska-Guzik 
Eryk Gonet  II miej­sce  p. M. Pie­trasz,
p. D. Münzber­ger-Gąbka
Emi­lia Janas  III miej­sce   p. K. Tar­kow­ska, 
p. N. Da­chow­ska-Guzik 
Mi­ko­łaj Fi­li­pek Wy­róż­nie­nie    p. W. Ga­łusz­ka 
Jakub Ło­pu­szań­ski  p. W. Ga­łusz­ka
Wik­tor Sowa   p. M. Pie­trasz, 
p. D. Münzber­ger-Gąbka

Suk­ce­sy po­za­przedsz­kol­ne

Przed­szko­lak Kon­kurs Miej­sce Przy­go­to­wu­ją­cy
Jakub Ło­pu­szań­ski Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Pol­ska w ko­lo­rze biało-czer­wo­nym”
II miej­sce p. W. Ga­łusz­ka
Ame­lia Wydra Wy­róż­nie­nie p. M. Pie­trasz, 
p. D. Münzber­ger-Gąbka
An­to­ni­na Pru­gar
Emi­lia Ochot­nic­ka
Fran­ci­szek Pa­czo­sa
Na­ta­lia Ja­racz p. W. Ga­łusz­ka
Paweł Zając
Ma­te­usz Pesz­ke p. K. Tar­kow­ska, 
p. N. Da­chow­ska-Guzik
Bar­tosz Bu­czyń­ski
Wik­to­ria Trzna­del
Zofia Szeja
Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Tu jest moja Oj­czy­zna, tu jest mój dom”
Wy­róż­nie­nie
p. A. Kraus-Przy­by­ła,
p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska
Emi­lia Stec p. T. Wajs,
p. M. Woj­toń
Dru­ży­na:
Jan Szyn­dlar,
Ame­lia Wydra,
Zu­zan­na Giżka,
Bar­tosz Guzik,
Jakub Pi­lec­ki,
Mak­sy­mi­lian Ki­jow­ski,
Emi­lia Janas,
Alek­san­dra Kie­lar,
Ma­te­usz Pesz­ke,
Filip Foryś,
Filip Kranc,
Igor Baran.
Mię­dzy­przedsz­kol­na Olim­pia­da Spor­to­wa III miej­sce p. M. Pie­trasz,
p. D. Münzber­ger-Gąbka,
p. K. Tar­kow­ska,
p. N. Da­chow­ska-Guzik,
p. W. Ga­łusz­ka)
Dru­ży­na:
Adam Ny­kiel,
Jan Szyn­dlar,
Fran­ci­szek Pa­czo­sa,
Krzysz­tof Jam­ro­ży,
Wik­tor Sowa,
Wik­tor Sta­nosz,
Igor Baran,
Filip Foryś,
Filip Kranc.
Mię­dzy­przedsz­kol­ny Tur­niej Piłki Noż­nej I miej­sce p. M. Pie­trasz,
p. D. Münzber­ger-Gąbka,
p. K. Tar­kow­ska,
p. N. Da­chow­ska-Guzik
Jakub Ol­szyk Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs Re­cy­ta­tor­ski
„Ża­czek Przed­szko­la­czek na sce­nie”
Na­gro­da p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska, 
p. A. Kraus-Przy­by­ła
San­dra Gazda Wy­róż­nie­nie p. T. Wajs, 
p. M. Woj­toń
Karol Osuch
Jakub Ol­szyk Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs Re­cy­ta­tor­ski
„Wio­sen­ne wier­szo­wan­ki”
I miej­sce
p. A. Kraus-Przy­by­ła,
p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska
Ame­lia Bar­czyk
p. M. Pie­trasz,
p. D. Münzber­ger-Gąbka
Mak­sy­mi­lian Ki­jow­ski II miej­sce p. W. Ga­łusz­ka
An­to­ni­na Pru­gar III miej­sce
p. M. Pie­trasz,
p. D. Münzber­ger-Gąbka
Apo­lo­nia Erd
p. A. Kraus-Przy­by­ła,
p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska
Bła­żej Kilar Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Tra­dy­cje wiel­ka­noc­ne” 
Na­gro­da p. K. Tar­kow­ska,
p. N. Da­chow­ska-Guzik
Nadia Szmyd Wy­róż­nie­nie
Na­ta­lia Ja­racz  Wy­róż­nie­nie  p. W. Ga­łusz­ka 
Alek­san­dra Mosz­czyń­ska Mię­dzy­przedsz­kol­ny
Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Za­ba­wy i spor­ty zi­mo­we”
III miej­sce p. K. Tar­kow­ska, 
p. N. Da­chow­ska-Guzik 
Mi­le­na Łątka Wy­róż­nie­nie p. W. Ga­łusz­ka
Ame­lia Wydra Wy­róż­nie­nie p. M. Pie­trasz, 
p. D. Münzber­ger-Gąbka
Zu­zan­na Giżka Mię­dzy­przedsz­kol­ny 
Kon­kurs Pla­stycz­ny 
„Zi­mo­we kra­jo­bra­zy”
Wy­róż­nie­nie p. W. Ga­łusz­ka
Ame­lia Wydra Wy­róż­nie­nie p. M. Pie­trasz, 
p. D. Münzber­ger-Gąbka
Na­ta­lia Suwaj Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Moja cho­in­ka”
 III miej­sce  p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska, 
p. A. Kraus-Przy­by­ła 
Emi­lia Stec  Wy­róż­nie­nie p. T. Wajs,
p. M. Woj­toń 
Alek­san­dra Kie­lar Wy­róż­nie­nie   p. K. Tar­kow­ska, 
p. N. Da­chow­ska-Guzik 
Jakub Ło­pu­szań­ski Wy­róż­nie­nie  p. W. Ga­łusz­ka 
Zo­ria­na Stel­mach Wy­róż­nie­nie   p. M. Pie­trasz, 
p. D. Münzber­ger-Gąbka
 Julia Salej  Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs
Kolęd i Pa­sto­ra­łek
Wy­róż­nie­nie   p. D. Münzber­ger-Gąbka