Sukcesy przedszkolaków 2017/2018

Kolejne przedszkolne i pozaprzedszkolne
sukcesy naszych przedszkolaków.

Gratulujemy!

Rok szkolny 2017/2018

Suk­ce­sy przed­szkol­ne

Maja Ka­sprzyk Przed­szkol­ny Kon­kurs Mu­zycz­ny
„Zi­mo­we rytmy”
I miej­sce p. M. Pel­czar
Szy­mon Gier­lach I miej­sce p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska
p. A. Kraus-Przy­by­ła
Julia Wiatr-To­kar­ska I miej­sce p. T. Wajs
Zofia Pelc II miej­sce p. M. Pel­czar
Oli­wia Dacyl II miej­sce p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska
p. A. Kraus-Przy­by­ła
Tola Tu­row­ska II miej­sce p. T. Wajs
Adam Malik III miej­sce p. M. Pel­czar
Lidia Uliasz III miej­sce p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska
p. A. Kraus-Przy­by­ła
Li­lia­na Wój­to­wicz III miej­sce p. T. Wajs
Lena Ra­chwał Przed­szkol­ny
Kon­kurs Kolęd i Pa­sto­ra­łek
„Ko­lę­do­wa­nie”
I miej­sce p. W. Ga­łusz­ka
Adam Bik I miej­sce

p. K. Tar­kow­ska
p. N. Da­chow­ska-Guzik

Mi­le­na Łątka I miej­sce

p. Mar­le­na Woj­toń
p. Re­na­ta Mo­dze­lew­ska

Mak­sy­mi­lian Bron­ka II miej­sce p. W. Ga­łusz­ka
Maria Wajda II miej­sce
p. K. Tar­kow­ska
p. N. Da­chow­ska-Guzik
Julia Salej II miej­sce p. Mar­le­na Woj­toń
p. Re­na­ta Mo­dze­lew­ska 
Ali­cja Ja­ku­bo­wicz III miej­sce p. W. Ga­łusz­ka
Maja Lon­ga­wa III miej­sce p. K. Tar­kow­ska
p. N. Da­chow­ska-Guzik
Iga Ku­cza­ła III miej­sce p. Mar­le­na Woj­toń
p. Re­na­ta Mo­dze­lew­ska 
 Fran­ci­szek Kru­czek  Przed­szkol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Ko­lo­ro­wa je­sień”
 I miej­sce p. M. Pel­czar 
Mar­ty­na Waśko p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska
p. A. Kraus-Przy­by­ła 
We­ro­ni­ka Weron p. T. Wajs 
Maja Jor­dan II miej­sce p. M. Pel­czar 
Oli­wia Dacyl p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska
p. A. Kraus-Przy­by­ła
Julia
Wiatr-To­kar­ska
p. T. Wajs 
Łucja Bar­czyk III miej­sce p. M. Pel­czar 
Lidia Uliasz p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska
p. A. Kraus-Przy­by­ła 
Karol Osuch  p. T. Wajs 

Suk­ce­sy po­za­przedsz­kol­ne

Przed­szko­lak Kon­kurs Miej­sce Przy­go­to­wu­ją­cy
Mak­sy­mi­lian Ki­jow­ska Mię­dzy­przedsz­kol­ny Tur­niej Piłki Ha­lo­wej II miej­sce p. Re­na­ta Mo­dze­lew­ska p. Mar­le­na Woj­toń
Sta­ni­sław Ma­ter­niak
Ma­te­usz Szuba
Ma­te­usz Su­che­ta
Mi­ko­łaj Pigoń
Mi­chał Mi­kul­ski
Mak­sy­mi­lian Ki­jow­ski Spor­to­wa Olim­pia­da In­te­gra­cyj­na
„Przez ruch do zdro­wia”
IV miej­sce p. Re­na­ta Mo­dze­lew­ska p. Mar­le­na Woj­toń
Sta­ni­sław Ma­ter­niak
Oli­wia Fur­tek
Iga Ku­cza­ła
Zu­zan­na Giżka p. K. Tar­kow­ska
p. N. Da­chow­ska-Guzik
Igna­cy Zaj­del
Emi­lia Tasz
Fran­ci­szek Kubal
Alan Borek
Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Moja przy­go­da w mu­zeum”
Wy­róż­nie­nie p. K. Tar­kow­ska
p. N. Da­chow­ska-Guzik
Iga Ku­cza­ła Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs Re­cy­ta­tor­ski
„Ża­czek przed­szko­la­czek na sce­nie””
Wy­róż­nie­nie p. Re­na­ta Mo­dze­lew­ska p. Mar­le­na Woj­toń
Maria Wajda Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs Re­cy­ta­tor­ski
„Wio­sen­ne ry­mo­wan­ki”
II miej­sce p. K. Tar­kow­ska
p. N. Da­chow­ska-Guzik
Emi­lia Tasz Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Ozdo­by wiel­ka­noc­ne”
Na­gro­da
Julia Ja­kó­bow­ska Na­gro­da
Alan Borek Na­gro­da
Filip Trzna­del Wy­róż­nie­nie p. Re­na­ta Mo­dze­lew­ska p. Mar­le­na Woj­toń
Iga Ku­cza­ła Wy­róż­nie­nie
Zu­zan­na Giżka Wy­róż­nie­nie
Alana Borek Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny „Zi­mo­we za­ba­wy” Na­gro­da p. K. Tar­kow­ska
p. N. Da­chow­ska-Guzik
Iza­be­la Domoń Wy­róż­nie­nie
Mi­le­na Łątka Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny „Zi­mo­we kra­jo­bra­zy”  Na­gro­da p. Re­na­ta Mo­dze­lew­ska p. Mar­le­na Woj­toń
Na­ta­lia Suwaj  Wy­róż­nie­nie  p. W. Ga­łusz­ka