Sukcesy przedszkolaków 2018/2019

Kolejne przedszkolne i pozaprzedszkolne
sukcesy naszych przedszkolaków.

Gratulujemy!

Suk­ce­sy przed­szkol­ne
 
Przed­szko­lak,
Lo­ka­ta
Kon­kursPrzy­go­to­wu­ją­cy,
Or­ga­ni­za­tor
„Smer­fy”
Jakub Gonet – I miej­sce
Zofia Orze­chow­ska, Hanna Wiatr-To­kar­ska
II miej­sce 
An­to­ni Uzię­bło, Eryk Cze­kań­ski, Fran­ci­szek Zięba – III miej­sce
 
„Bie­dron­ki”
Oli­wier Łąt­kaI – miej­sce
Zofia Szul – II miej­sce
Blan­ka i Diana Uliasz – III miej­sce
 
„Kra­sna­le”
Zofia Pelc, Alek­san­dra Pół­chło­pek – I miej­sce
Wik­to­ria Woj­toń, He­le­na Gra­dus – II miej­sce
Maja Ka­sprzyk – III miej­sce
 
„Nutki”
An­to­ni Zięba – I miej­sce
 Ame­lia Kasza – II miej­sce
Na­ta­lia Pod­bil­ska – III miej­sce
 
„Sło­necz­ni”
Nadia Głód – I miej­sce 
Oli­wia Dacyl – II miej­sce
Iza­be­la Domoń – III miej­sce
 
„Żacz­ki”
Jakub Ol­szyk – I miej­sce
Ali­cja Ja­ku­bow­ska – II miej­sce
San­dra Gazda – III miej­sce
 
Przed­szkol­ny kon­kurs re­cy­ta­tor­ski
„Po­ezją wi­ta­my wio­snę”
p. M. Pel­czar
p. M. Woj­toń, p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska
p. T. Wajs, W. Ga­łusz­ka’
K. Tar­kow­ska, N. Da­chow­ska-Guzik
p. J. Kilar
 „Smer­fy”
Alek­san­dra Ptak – I miej­sce
Hanna Wiatr- To­kar­ska – II miej­sce
Maja Bod­kow­ska – III miej­sce
 
„Bie­dron­ki”
Sta­ni­sław Guzik – I miej­sce
Mi­le­na Wi­lusz – II miej­sce
Marta Gonet – III miej­sce
 
„Kra­sna­le”
He­le­na Gra­dus – I miej­sce
Zofia Pelc – II miej­sce
Łucja Bar­czyk – III miej­sce
Anna Malik – IV miej­sce
 
„Nutki”
Lena Ce­bu­la – I miej­sce
Jan Kuź­nar – II miej­sce
Julia Wiatr-To­kar­ska – III miej­sce
 
„Sło­necz­ni”
Emi­lia Stec – I miej­sce
Mi­le­na Gonet – II miej­sce
Karol Osuch – III miej­sce
 
„Żacz­ki”
Oli­wia Ra­chwał – I miej­sce
An­to­ni Guzik – II miej­sce
Zofia Szeja – III miej­sce
Przed­szkol­ny Kon­kurs z cyklu „Mam ta­lent”
„Przed­szkol­ne ko­lę­do­wa­nie” 
na­uczy­cie­le grup 
„Żacz­ki”
Na­ta­lia Suwaj – I miej­sce
San­dra Gazda – II miej­sce
Oli­wia Kra­wiec – III miej­sce 
 
„Sło­necz­ni”
Mi­chał Mróz – I miej­sce
Emi­lia Stec – II miej­sce
Mi­le­na Szla­chet­ka – III miej­sce 
 
„Nutki”
Lena Ce­bu­la – I miej­sce
Jan Kuź­nar – II miej­sce
Julia Wiatr-To­kar­ska – III miej­sce 
 
„Kra­sna­le”
Maja Ka­sprzyk – I miej­sce
Wik­to­ria Woj­toń – II miej­sce
Igor Przy­by­łow­ski – III miej­sce 
 
„Bie­dron­ki”
Nina Sur­macz – I miej­sce
Luiza Te­ne­ta – II miej­sce
Fran­ci­szek Ficek – III miej­sce 
 
„Smer­fy”
Zofia Orze­chow­ska – I miej­sce
 Alek­san­dra Ptak – II miej­sce
Hanna Wiatr- To­kar­ska – III miej­sce 
Przed­szkol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Moje mia­sto – mój dom” 
na­uczy­cie­le grup 
 
Suk­ce­sy poza przed­szkol­ne
 
Przed­szko­lak,
Lo­ka­ta
Kon­kursPrzy­go­to­wu­ją­cy,
Or­ga­ni­za­tor
     
 Nadia Głód – I miej­sce Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Palma Wiel­ka­noc­na” 
 p. N. Da­chow­ska-Guzik, p. K. Tar­kow­ska)
     
Alek­san­dra Pół­chło­pek – Wy­róż­nie­nie
Marta Gonet – Na­gro­da
Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny 
„To jest mój kraj, moja Oj­czy­zna”
p. T. Wajs
p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska, p. M. Woj­toń