Sukcesy przedszkolaków 2019/2020

Kolejne przedszkolne i pozaprzedszkolne
sukcesy naszych przedszkolaków.

Gratulujemy!

Suk­ce­sy przed­szkol­ne
 
Przed­szko­lak,
Lo­ka­ta
Kon­kursPrzy­go­to­wu­ją­cy,
Or­ga­ni­za­tor
 
„Smer­fy”
An­to­ni­na Ro­zen­baj­ger – I miej­sce
Zosia Chi­lik – II miej­sce
Mar­cel Suwaj – III miej­sce
 
 „Bier­dron­ki”
Miej­sce I -Mi­le­na Szmyd – I miej­sce
Flo­rian Malik – II miej­sce
Wik­tor Sze­te­la – III miej­sce
 
„Kra­sna­le”
Hania Wiatr-To­kar­ska – I miej­sce
Ola Rzeź­nik – II miej­sce
Blan­ka Uliasz – III miej­sce
 
„Sło­necz­ni”
Maja Ka­sprzyk – I miej­sce
Ania Malik – II miej­sce
Kac­per Dę­bi­czak – III miej­sce
 
„Nutki”
Julia Wiatr-To­kar­ska – I miej­sce
Lena Ce­bu­la – II miej­sce
Na­ta­lia Wilk – III miej­sce
 
„Żacz­ki”
We­ro­ni­ka Weron – I miej­sce
Emi­lia Bo­ra­tyn – II miej­sce
Ali­cja Uzię­bło – III miej­sce


Przed­szkol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny 
„Miś-mój przy­ja­ciel”
p. A. Żołna
p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska
p. A. Przy­bysz
p. R. Krzal
p. M. Pel­czar
p. W. Ga­łusz­ka
p. N. Da­chow­ska-Guzik
p. K. Tar­kow­ska
p. M. Woj­tuń
„Smer­fy”
Zofia Drozd – I miej­sce
 Blan­ka Bu­giel – II miej­sce
Zofia Chi­lik – III miej­sce
 
„Bie­dron­ki”
Maja Supel – I miej­sce
Maja Bod­kow­ska – II miej­sce
Sara Sie­niaw­ska – III miej­sce
 
 „Kra­sna­le”
Zofia Orze­chow­ska – I miej­sce
 Laura Chro­bak – II miej­sce
Alek­san­dra Ptak – III miej­sce
 
„Nutki”
Łucja Bar­czyk – I miej­sce
Ja­go­da Giżka – II miej­sce
Luiza Te­ne­ta – III miej­sce
 
„Sło­necz­ni”
Karol Borek – I miej­sce
Alek­san­dra Pół­chło­pek – II miej­sce
Oli­wia Dacyl – III miej­sce
 
„Żacz­ki”
Na­ta­lia Pod­bil­ska – I miej­sce
Anna Tasz – II miej­sce
Hanna Ha­brat – III miej­sce
 
Przed­szkol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Wa­ria­cje na temat je­sien­ne­go li­ścia” 
p. Re­na­ta Krzal
p. Mał­go­rza­ta Pel­czar
p. Beata Czę­czek-Ser­wiń­ska
p. Ad­ria­na Żołna
p. Mał­go­rza­ta Pel­czar
p. Anna Przy­bysz
p. Wie­sła­wa Ga­łusz­ka
p. Kry­sty­na Tar­kow­ska
p. Na­ta­lia Da­chow­ska-Guzik 
p. Ka­ta­rzy­na Mar­sza­łek
p. Mar­le­na Woj­toń
     
 
Suk­ce­sy poza przed­szkol­ne
 
Przed­szko­lak,
Lo­ka­ta
Kon­kursPrzy­go­to­wu­ją­cy,
Or­ga­ni­za­tor