Sukcesy przedszkolaków 2020/2021

Kolejne przedszkolne i pozaprzedszkolne
sukcesy naszych przedszkolaków.

Gratulujemy!

Suk­ce­sy przed­szkol­ne
 
Przed­szko­lak,
Lo­ka­ta
Kon­kursPrzy­go­to­wu­ją­cy,
Or­ga­ni­za­tor
I MIEJ­SCA:
Oli­wia Sowa
Nina Zych
Zofia Orze­chow­ska
Hanna Pigoń
Olga Patla
Sara Sta­roń
Maja Ka­sprzyk
 
II MIEJ­SCA:
Zu­zan­na Le­śniak
Ali­cja Ka­sprzyk
Se­ba­stian Go­muł­ka
Sara Sie­niaw­ska
Mi­le­na Wajda
Zofia Pelc
Wik­to­ria Woj­toń
 
III MIEJ­SCA:
Kor­ne­lia Bu­giel­ska
Zofia Chy­lik
Ka­ro­li­na Za­krzew­ska
Alek­san­dra Hajek
Hanna Wiatr-To­kar­ska
Fa­bian Pa­no­cha
He­le­na Gra­dus
WY­RÓŻ­NIE­NIA:
Zofia Ja­strząb
Ali­cja Ce­bu­lak
Wik­tor Dudek
We­ro­ni­ka Supel
Blan­ka Bu­giel
Mi­chał Wiatr-To­kar­ski
An­to­ni­na Ro­zen­baj­ger
Julia Ochot­nic­ka
Jerzy Cho­rzę­pa
Przed­szkol­ny Kon­kurs Mu­zycz­ny
„Wio­sna w pio­sen­ce” 
p. M. Woj­toń
p. M. Pel­czar
Julia Cha­jec – I miej­sce
Olga Patla – II miej­sce
Diana Uliasz – III miej­sce
 
Zofia Orze­chow­ska – I miej­sce
Bar­tosz Froń – II miej­sce
An­to­ni Uzię­bło – III miej­sce
Przed­szkol­ny­Kon­kurs Re­cy­ta­tor­ski
„Je­sień wier­szem pi­sa­na”
p. N. Guzik-Da­chow­ska
p. W. Ga­łusz­ka
 „Smer­fy”:
I miej­sce- Na­ta­lia Wró­bel
II miej­sce- Ali­cja Ka­sprzyk
III miej­sce- Zofia Ja­strząb

„Bie­dron­ki”:
I miej­sce- We­ro­ni­ka Supel
II miej­sce- Lena Ma­słyk
III miej­sce- Hanna Bier­nac­ka

„Kra­sna­le”:
I miej­sce- Alek­san­dra Hajek
II miej­sce- Leon Kania
III miej­sce- Emi­lia Urba­niak

„Nutki”:
I miej­sce- Zofia Orze­chow­ska
II miej­sce- Alek­san­dra Ptak
III miej­sce- Mag­da­le­na Karp

„Sło­necz­ni”:
I miej­sce- Julia Cha­jec
II miej­sce- Mi­le­na Wajda
III miej­sce- Ali­cja Za­krzew­ska

„Żacz­ki”:
I miej­sce – Ja­go­da Giżka
II miej­sce-He­le­na Gra­dus
III miej­sce – Sara Sta­roń
 Przed­szkol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Zi­mo­wy kra­jo­braz”
 p. Wy­cho­waw­czy­nie grup
 
Suk­ce­sy poza przed­szkol­ne
 
Przed­szko­lak,
Lo­ka­ta
Kon­kursPrzy­go­to­wu­ją­cy,
Or­ga­ni­za­tor
Ju­liusz Ma­ter­niak – Wy­róż­nie­nie
Łucja Bar­czyk – Na­gro­da
Iga Krza­now­ska – Na­gro­da
Ja­go­da Giżka – Na­gro­da
Zofia Pelc – Wy­róż­nie­nie

Kon­kurs Pla­stycz­ny „Wio­sna ra­do­sna”

p. M. Woj­toń
p. M. Pel­czar
p. A. Przy­bysz
p. R. Bo­ko­ta

Blan­ka Ulisz – Lau­re­at­ka
Diana Uliasz – Lau­re­at­ka
Julia Tom­ko­wicz – Wy­róż­nie­nie

Lo­go­pe­dycz­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
do wier­szy J. Tu­wi­ma
p. N. Guzik-Da­chow­ska
Maria Za­rem­ba – Lau­re­at­ka Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Mój sport- hobby ma­łe­go kro­śnia­ni­na”
p. N. Guzik-Da­chow­ska
 Ali­cja Ka­sprzyk – Na­gro­da
Na­ta­lia Wró­bel – Na­gro­da
Ju­liusz Ma­ter­niak – Wy­róż­nie­nie
Blan­ka Bu­giel – Wy­róż­nie­nie
Oli­wia Biały – Na­gro­da
Wik­to­ria Woj­toń – Wy­róż­nie­nie
Iga Krza­now­ska – Wy­róż­nie­nie
Kon­kurs Pla­stycz­ny
 „Por­tret Świę­te­go
Mi­ko­ła­ja”

zor­ga­ni­zo­wa­ny przez
Kar­pac­ką Pań­stwo­wą Uczel­nię
W Kro­śnie
 p. M. Woj­toń
p. M. Pel­czar
p. R. Krzal
p. A. Przy­bysz
     
 Mag­da­le­na Karp – Wy­róż­nie­nie  Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Je­sien­ne kra­jo­bra­zy
 p. W. Ga­łusz­ka