Sukcesy przedszkolaków 2021/2022

Kolejne przedszkolne i pozaprzedszkolne
sukcesy naszych przedszkolaków.

Gratulujemy!

Suk­ce­sy przed­szkol­ne
 
Przed­szko­lak,
Lo­ka­ta
Kon­kursPrzy­go­to­wu­ją­cy,
Or­ga­ni­za­tor
Smer­fy
Julia Ba­ra­basz – I miej­sce
Wik­to­ria Bo­bo­la- II miej­sce
Hanna Sa­wic­ka – III miej­sce
 
Bie­dron­ki
Li­lian­na Uk­le­ja – I miej­sce
Alek­san­dra Sze­te­la – II miej­sce
Daria Urba­niak – III miej­sce
 
Kra­sna­le
Wik­tor Dudek – I miej­sce
Mi­le­na Dłu­gosz – II miej­sce
Zofia Ja­strząb – III miej­sce
 
Nutki
Zofia Ja­ku­bo­wicz – I miej­sce
An­to­ni­na Ro­zen­baj­gier – II miej­sce
Leon Kania- III miej­sce
 
Sło­necz­ni
Se­ba­stian Go­muł­ka- I miej­sce
Hanna Wiatr-To­kar­ska – II miej­sce
Zofia Chi­lik- III miej­sce
 
Żacz­ki
Mag­da­le­na Karp – I miej­sce
Fran­ci­szek Ficek- II miej­sce
Au­re­lia Bisz­cza­nik- III miej­sce
Przed­szkol­ny Kon­kurs
Pla­stycz­no-Tech­nicz­ny
„Smacz­nie i zdro­wo”

p. M. Woj­toń,
p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska

Smer­fy
Karol Bie­nia – I miej­sce
Julia Ba­ra­basz – II miej­sce
Elena Szelc-Woź­niak – III miej­sce
Laura Pa­no­cha – Wy­róż­nie­nie
 
Bie­dron­ki
Anna Ku­stroń – I miej­sce
Ka­ro­li­na Za­krzew­ska
i An­to­ni­na Orze­chow­ska – II miej­sce
 
Kra­sna­le
Ali­cja Ka­sprzyk
i Na­ta­lia Wró­bel – I miej­sce
Zofia Ja­strząb – II miej­sce
 
Nutki
An­to­ni­na Urba­nek
i Oli­wia Sowa – I miej­sce
Jerzy Cho­rzę­pa – II miej­sce
Ewa Ja­nu­le­wicz – III miej­sce
Alek­san­dra Pyra – Wy­róż­nie­nie
 
Sło­necz­ni
Zofia Chi­lik – I miej­sce
Hanna Wiatr-To­kar­ska – II miej­sce
Zofia Wnęk – III miej­sce
 
Żacz­ki
Nina Zych – I miej­sce
Wik­tor Sze­te­la
i An­to­ni Uzię­bło – II miej­sce
Przed­szkol­ny Kon­kurs Mu­zycz­ny
„Śpie­waj­my Je­zu­so­wi” 
p. R. Krzal
p. M. Pel­czar
p. M. Woj­toń 
 
Suk­ce­sy poza przed­szkol­ne
 
Przed­szko­lak,
Lo­ka­ta
Kon­kursPrzy­go­to­wu­ją­cy,
Or­ga­ni­za­tor
Daria Urba­niak – I miej­sce
Anna Ku­stroń – III miej­sce
Pa­tryk Szmyd – III miej­sce
Kon­kurs Re­cy­ta­tor­ski
„Wio­sen­ne Wier­szo­wan­ki”
p. R. Krzal
p. M. Woj­toń
Ka­te­go­ria: 3-4 latki
Ju­liusz Ma­ter­niak – Wy­róż­nie­nie
 
Ka­te­go­ria: 5-6 latki
Alek­san­dra Pyra – II miej­sce
Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Wio­sen­ne ptaki-cu­da­ki”
 
Alek­san­dra Hajek – II miej­sce Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Zima w szkla­nej kuli za­mknię­ta”
p. A. Przy­bysz
Alek­san­dra Pyra – I miej­sce Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Zi­mo­we kra­jo­bra­zy”
p. A. Przy­bysz
Mar­cel Suwaj – I miej­sce
Hu­bert Cze­kań­ski – II miej­sce
 
Wik­to­ria Bo­bo­la – wy­róż­nie­nie
Elena Szelc – wy­róż­nie­nie
 

Mi­chał Wiatr-To­kar­ski – Wy­róż­nie­nie

 Julia Kasza – Wy­róż­nie­nie

Laura Żur­kie­wicz – III miej­sce
Julia Tom­kie­wicz – Wy­róż­nie­nie

Bar­tosz Froń – Wy­róż­nie­nie
Jakub Gonet – Wy­róż­nie­nie

Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs
na „Bomb­kę Bo­żo­na­ro­dze­nio­wą”
 
p. A. Przy­bysz
p. W. Ga­łusz­ka
 
p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska,
p. A. Mo­skal
 
p. R. Krzal
p. M. Woj­toń
 
p. M. Pel­czar
 
p. N. Da­chow­ska-Guzik
 
p. A. Mazur–Ły­siak,
p. K. Guzik
 
 
 Leon Kania – I miej­sce
Emi­lia Urba­niak – II miej­sce
Alek­san­dra Hajek – Wy­róż­nie­nie
 
Se­ba­stian Go­muł­ka – III miej­sce
Ana­sta­zja Woj­tuń – Wy­róż­nie­nie
Zofia Wnęk – Wy­róż­nie­nie
 Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
na „Naj­pięk­niej­szą Kart­kę Świą­tecz­ną”
 p. A. Przy­bysz
p. W. Ga­łusz­ka
 
p. N. Da­chow­ska-Guzik