Sukcesy przedszkolaków 2022/2023

Kolejne przedszkolne i pozaprzedszkolne
sukcesy naszych przedszkolaków.

Gratulujemy!

Suk­ce­sy przed­szkol­ne
 
Przed­szko­lak,
Lo­ka­ta
Kon­kursPrzy­go­to­wu­ją­cy,
Or­ga­ni­za­tor
Smer­fy
Pola Mi­chal­ska – I miej­sce
Wik­to­ria Urba­niak II miej­sce
Kaja Sie­niaw­ska – III miej­sce
Bie­dron­ki
Ry­szard Cha­chaj – I miej­sce
Anna Szelc – II miej­sce
Kamil Zaj­del – III miej­sce
Kra­sna­le
Mi­chał Rzeź­nik – I miej­sce
Kinga No­wo­sław­ska – II miej­sce
Ma­rze­na We­sec­ka– III miej­sce
Nutki
Ali­cja Ce­bu­lak – I miej­sce
Na­ta­lia Wró­bel – II miej­sce
Ali­cja Ka­sprzyk- III miej­sce
Sło­necz­ni
Mak­sy­mi­lian Bo­bu­sia- I miej­sce
Anie­la Mo­skal – II miej­sce
Kaja Borek – III miej­sce
Żacz­ki
Fran­ci­szek Sitek – I miej­sce
An­to­ni­na Urba­nek- II miej­sce
Zofia Ja­ku­bo­wicz- III miej­sce
Przed­szkol­ny Kon­kurs
Pla­stycz­ny „Wio­sen­ny sad”
Or­ga­ni­za­tor:
M. Woj­toń
A. Przy­bysz
 
Przy­go­to­wu­ją­cy:
p. A. Przy­bysz
p. R. Krzal
p. M. Pel­czar
p. M. Woj­toń
p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska
p. M. Fry­drych
p. N. Da­chow­ska-Guzik
p. K. Mar­sza­łek-Liput
p. A. Mo­skal
„Smer­fy”
I miej­sce- Wik­to­ria Urba­niak
II. miej­sce- Bal­ta­zar Ko­łuc­ki
III. miej­sce- Kaja Sie­niaw­ska
 
„Bie­dron­ki”
I miej­sce- Agata Ko­pij­kow­ska
II. miej­sce- Anna Si­ko­ra
III. miej­sce- Hanna Sa­wic­ka

„Kra­sna­le”
I miej­sce- Zofia Zva­rik
II. miej­sce- Julia Ba­ra­basz
III. miej­sce- Lu­dwi­ka Mo­skal
 
„Nutki”
I miej­sce- Maja Sie­niaw­ska
II. miej­sce- Na­ta­lia Wró­bel
III. miej­sce- Ali­cja Ka­sprzyk

„Sło­necz­ni”
I miej­sce- Maja Po­tocz­na
II. miej­sce- Lena Ma­słyk
III. miej­sce- Jo­an­na Bod­nia

„Żacz­ki”
I miej­sce- An­to­ni­na Ro­zen­baj­gier
II. miej­sce- Emi­lia Urba­niak
III. miej­sce- Sara Sie­niaw­ska
Przed­szkol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Por­tret Pani Zimy” 
Or­ga­ni­za­tor:
Na­ta­lia Da­chow­ska-Guzik
Beata Czę­czek-Ser­win­ska
Ma­rze­na Fry­drych
 
 
Przy­go­to­wu­ją­cy:
p. A. Przy­bysz
p. R. Krzal
p. M.​Pelczar
p. M. Woj­toń
p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska
p. M. Fry­drych
p. N. Da­chow­ska-Guzik
p. K. Mar­sza­łek-Liput
p. A.​Moskal
„Smer­fy”
I miej­sce: An­to­ni Prus
II miej­sce: Zofia Janas
III miej­sce: Woj­ciech Za­mor­ski
„Bie­dron­ki”
I miej­sce: Ry­szard Cha­chaj
II miej­sce: Daria Urba­niak
III miej­sce: Mar­ce­li­na Śmie­ta­na
„Kra­sna­le”
I miej­sce: Pa­tryk Szmyd
II miej­sce: Mi­chał Rzeź­nik
III miej­sce: Li­lian­na Uk­le­ja
„Nutki”
I miej­sce: Ali­cja Ce­bu­lak
II miej­sce: Alek­san­der Baran
III miej­sce: Mi­chał Wiatr-To­kar­ski
Sło­necz­ni:
I miej­sce: Jo­an­na Bod­nia
II miej­sce: Kaja Borek
„Żacz­ki”
I miej­sce: Jerzy Cho­rzę­pa
II miej­sce: An­to­ni­na Urba­nek
III miej­sce: Oli­wia Sowa
Przed­szkol­ny Kon­kurs Re­cy­ta­tor­ski
pt. „Bab­cia i Dzia­dek
w po­ezji dzie­cię­cej”
Or­ga­ni­za­tor:
p. R. Krzal
p. M. Pel­czar
 
p. A. Przy­bysz,
p. R. Krzal,
p. M. Woj­toń,
p. M. Pel­czar,
p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska,
p. M. Fry­drych,
p. N. Da­chow­ska-Guzik,
p. K. Mar­sza­łek-Liput,
p. A. Mo­skal
 „Smer­fy”:
I miej­sce: Hanna Kacz­kow­ska
II miej­sce: Wik­to­ria Urba­niak
III miej­sce: Wanda Kę­trzyń­ska
„Bie­dron­ki”:
I miej­sce: Bru­non Lipka
II miej­sce: Daria Urba­niak
III miej­sce: Szy­mon Tę­czar
„Kra­sna­le”:
I miej­sce: Mi­chał Rzeź­nik
II miej­sce: Maja Na­czas
III miej­sce: Li­lian­na Uk­le­ja
„Nutki”:
I miej­sce: Anna Mach­nik
II miej­sce: Kor­ne­lia Bu­giel­ska
III miej­sce: Na­ta­lia Wró­bel
„Sło­necz­ni”:
I miej­sce: Maja Po­tocz­na
II miej­sce: Kaja Borek
III miej­sce: Zofia Chy­lik
„Żacz­ki”:
I miej­sce: Alek­san­dra Pyra
II miej­sce: Sara Sie­niaw­ska
III miej­sce: Ewa Ja­nu­le­wicz
 
 Przed­szkol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Ko­lo­ry je­sie­ni mają wiele od­cie­ni”

Or­ga­ni­za­tor:
p. M. Woj­toń
p. M. Pel­czar

 

p. A. Przy­bysz,
p. R. Krzal,
p. M. Woj­toń,
p. M. Pel­czar,
p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska,
p. N. Da­chow­ska-Guzik,
p. K. Mar­sza­łek-Liput,
p. A. Mo­skal

 

 
Suk­ce­sy poza przed­szkol­ne
 
Przed­szko­lak,
Lo­ka­ta
Kon­kursPrzy­go­to­wu­ją­cy,
Or­ga­ni­za­tor
„Nutki”
Zofia Ja­strząb – wy­róż­nie­nie
Na­ta­lia Wró­bel – wy­róż­nie­nie
Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs
Pla­stycz­ny
„Lato wy­obraź­nią ma­lo­wa­ne”
p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska,
p. M. Fry­drych
„Sło­necz­ni”
Jo­an­na Bod­nia- na­gro­da

Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs Re­cy­ta­tor­ski
„Ża­czek Przed­szko­la­czek na sce­nie”

p. N. Da­chow­ska-Guzik
„Nutki”
Zofia Ja­strząb – wy­róż­nie­nie
Na­ta­lia Wró­bel – wy­róż­nie­nie
Maja Sie­niaw­ska – wy­róż­nie­nie
 

„Sło­necz­ni”
Jo­an­na Bod­nia- I miej­sce
Ga­brie­la Loś- II miej­sce
An­to­ni­na Orze­chow­ska- wy­róż­nie­nie

Kon­kurs re­cy­ta­tor­ski „Przed­szko­la­ki
lubią wier­sze”
p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska,
p. M. Fry­drych
 
p. N. Da­chow­ska-Guzik
„Nutki”
Anna Mach­nik – na­gro­da
Karol Bry­nec­ki – na­gro­da
Ju­liusz Ma­ter­niak – wy­róż­nie­nie
Kon­kurs pla­stycz­ny „Czy­ste wody-
zdro­we ryby”
p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska,
p. M. Fry­drych
„Sło­necz­ni”
Mar­ce­li­na Feruś – Wy­róż­nie­nie
 Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Wiel­ka­noc­na pi­san­ka”
p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska,
p. N. Da­chow­ska-Guzik,
p. M. Fry­drych
„Nutki”
Maja Ma­lar­czyk – Wy­róż­nie­nie

„Sło­necz­ni”
Zofia Chi­lik- I miej­sce
Maja Po­tocz­na- II miej­sce
 Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Wio­sna wy­obraź­nią ma­lo­wa­na”
p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska,
p. M. Fry­drych
 
p. N. Da­chow­ska Guzik
„Sło­necz­ni”
Zofia Chi­lik- II miej­sce

XI Kon­kurs Kolęd i Pa­sto­ra­łek

p. N. Da­chow­ska-Guzik

„Smer­fy”
Hanna Kacz­kow­ska – Wy­róż­nie­nie

„Bie­dron­ki” 
Blan­ka Kmąk – Wy­róż­nie­nie
Laura Pa­no­cha – Wy­róż­nie­nie
  
„Kra­sna­le”
Mi­chał Rzeź­nik – III miej­sce
 
„Nutki”
Karol Bry­nec­ki – I miej­sce
Ju­liusz Ma­ter­niak – Wy­róż­nie­nie
 

„So­necz­ni”
Zofia Chi­lik- II miej­sce
Maja Po­tocz­na- wy­róż­nie­nie

 Mię­dzy­przedsz­kol­ny Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Szop­ka bo­żo­na­ro­dze­nio­wa”
p. A. Przy­bysz
p. R. Krzal 
p. M. Woj­toń
p. B. Czę­czek-Ser­wiń­ska,
p. M. Fry­drych,
p. N. Da­chow­ska-Guzik